ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (ThaiSC)

Facebook
Twitter

ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (NSTDA Supercomputer Center: ThaiSC) เป็นหนึ่งในหน่วยงานด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ขั้นสูงของประเทศไทย ภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในส่วนโครงสร้างองค์กรเพื่อการพัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานทาง วทน. ที่สำคัญของประเทศ (National S&T Infrastructure : NSTI) 

ThaiSC มุ่งเน้นการให้บริการระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (High Performance Computing: HPC) เพื่อการพัฒนานงานวิจัยด้านวิทยาการคำนวณ (Computational Science) เช่น การทำแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ งานวิจัยด้าน Computational chemistry, Bioinfomatics, Climate change, Artificial Intelligence (AI), Big data เป็นต้น และมีศักยภาพสามารถรองรับโจทย์ปัญหาขนาดใหญ่ของประเทศได้

สารบัญ

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์บริการคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงและทำงานวิจัยพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์คำนวณชั้นนำในระดับอาเซียน

พันธกิจ

 • บริการทรัพยากรด้านการคำนวณขั้นสูง (HPC) อย่างมีมาตรฐานให้กับทางภาครัฐ และเอกชนที่ทำงานวิจัยพัฒนา
 • พัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน HPC
 • พัฒนาระบบนิเวศและเครือข่ายผู้ใช้งานด้าน HPC ของประเทศไทย
 • สนับสนุนให้ผลงานที่มาใช้บริการ ThaiSC ให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม

ทรัพยากรด้านการคำนวณขั้นสูง (HPC) ที่ ThaiSC ให้บริการ ณ ปัจจุบัน

ระบบ TARA ประกอบด้วย

 • 4,320 compute cores และ 28 Tesla-GPUs
 • NVIDIA Tesla V100 GPU ที่มีภายในเครื่อง DGX-1
 • ระบบเครือข่ายความเร็วสูง Mellanox’s Infiniband EDR 100 Gbps
 • พื้นที่เก็บข้อมูลประสิทธิภาพสูง  IBM Spectrum Scale

ระบบ LANTA ประกอบด้วย

 • 31,744 compute cores และ 704 NVIDIA A100 GPU
 • NVIDIA Tesla A100 GPU
 • ระบบเครือข่ายความเร็วสูง HPE Slingshot Interconnect 200 Gbps
 • พื้นที่เก็บข้อมูลประสิทธิภาพสูง Cray ClusterStor E1000 12 PB

เทคโนโลยีแนวคิดสำคัญในการพัฒนาระบบ Supercomputer ของ ThaiSC

จากพันธกิจของ ThaiSC ในการ่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศด้านการคำนวณขั้นสูง และการสร้างระบบนิเวศให้พร้อมต่อการพัฒนาด้าน วทน. ของประเทศไทยนั้นทาง ThaiSC ยังคำนึงถึงเบื้องหลังในการสร้างระบบให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน เพื่อความคุ้มค่าต่อการเตรียมดำเนินงานให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด ในทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด โดย ThaiSC ใช้ระบบสาธารณูปโภครูปแบบใหม่ในการระบายความร้อนด้วยน้ำเข้ามาติดตั้ง ซึ่งนับว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่จะมีสาธารณูปโภคของระบบ Supercomputer ที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประเมินผลด้านการประหยัดและลดใช้พลังงานลงได้ราว 30-50% เมื่อเทียบกับการระบายความร้อนด้วยระบบปรับอากาศ

ผลงานเด่น

บุคลากรและความเชี่ยวชาญ

 • ดร.ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล : Scientific Computing, R&D Mgt, HPC
 • ดร.มนัสชัย คุณาเศรษฐ : HPC, Computational chemistry, Algorithm
 • ดร.รัฐภูมิ ตู้จินดา : AI & Data Analytics
 • ดร.อภิวดี ปิยธรรมรงค์ : HPC, Data analytics
 • ดร.ปัถย์ ศักดิ์ธนากูล : HPC, Compiler, Code Optimization
 • ดร.ชมพูนุช รุ่งนิ่ม : HPC, Computational chemistry
 • ดร.วิวรรณ จรีรัตนชาติ : HPC, Computational Biological Physics
 • นายวิโรจน์ อุดมศิริพินิจ : System Administration
 • นายอดิศักดิ์ บุษรานันท์ : HPC System Engineer

ติดต่อ

ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (ThaiSC)
ภายใต้โครงสร้างการพัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานทาง วทน. ที่สำคัญของประเทศ (National S&T Infrastructure : NSTI)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค สวทช.)
อีเมล : thaisc[at]nstda.or.th
https://www.facebook.com/thaisupercomputer
https://thaisc.io