ผลการค้นหา

Tag: HPC

สถานภาพและความต้องการกำลังคนด้าน High Performance Computing (HPC) ในประเทศไทย

จากแนวโน้มการเติบโตการใช้งานของ HPC ทำให้เกิดการลงทุนทางด้าน HPC ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยทั้งขนาดเล็กและใหญ่

ภาคีโครงสร้างพื้นฐานระดับชาติด้าน e-Science จัดสัมมนาออนไลน์ eHPC2021

สัมมนาออนไลน์ eHPC2021 เวทีแลกเปลี่ยนงานวิจัยด้านการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง หรือ HPC เพื่อประมวลผลข้อมูล ในงานวิจัยสาขาต่างๆ ทั้งการแพทย์, การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, AI, และ Big Data ที่ได้มีการใช้ประโยชน์จริง

สัมมนาออนไลน์ Workshop on e-Science and High Performance Computing (eHPC2020)

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 – 15.30 น. สัมมนา eHPC2020 เวทีแลกเปลี่ยนด้านการใช้งาน HPC ในงานวิจัยสาขาต่างๆ ทั้งฟิสิกส์อนุภาค การแพทย์ พันธุวิศวกรรมศาสตร์ การเงิน และ AI

NSTDA-Intel AI on HPC Workshop

“หากเปรียบปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นอาวุธกระบวนการ Train AI ก็คือไฟที่ใช้หลอมอาวุธแห่งโลกดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ”