สัมมนาออนไลน์ Workshop on e-Science and High Performance Computing (eHPC2020)

Facebook
Twitter
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ Workshop on e-Science and High Performance Computing (eHPC2020)
วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 – 15.30 น.
 
สัมมนา eHPC2020 เวทีแลกเปลี่ยนด้านการใช้งาน HPC ในงานวิจัยสาขาต่างๆ ทั้งฟิสิกส์อนุภาค การแพทย์ พันธุวิศวกรรมศาสตร์ การเงิน และ AI
 

eHPC2020 งานสัมมนาออนไลน์จัดขึ้นตามความร่วมมือของหน่วยงานพันธมิตรภายใต้ภาคีโครงสร้างพื้นฐานระดับชาติด้าน e-Science (National e-Science Infrastructure Consortium) เพื่อเป็นการพบปะ แลกเปลี่ยนข้อมูล และนำเสนอผลงานวิจัย ระหว่างนักวิจัย อาจารย์ นักศึกษาและผู้เชี่ยวชาญ จากหน่วยงานภายใต้ภาคีฯ และสถาบันเครือข่าย ที่ดำเนินการวิจัยในด้าน e-Science และ High Performance Computing โดยงานสัมมนา eHPC2020 นี้ เป็นเวทีบรรยายแลกเปลี่ยนงานด้านการใช้งานระบบ HPC ในงานวิจัยสาขาต่างๆ ทั้งฟิสิกส์อนุภาคเนื่องในโอกาสครบรอบความร่วมมือ 20 ปี ไทย-เซิร์น ด้านการแพทย์ พันธุวิศวกรรมศาสตร์ การเงิน และ AI นอกจากนี้ยังนำเสนอสถานะการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงของหน่วยงานต่างๆ นโยบายการให้บริการ และการบริหารทรัพยากร เพื่อให้บริการในระดับประเทศ

Cinque Terre

                                                                      ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ภาคีโครงสร้างพื้นฐานระดับชาติด้าน e-Science เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษา มีพันธกิจเพื่อพัฒนาทรัพยากรคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (HPC) ระบบจัดเก็บข้อมูล และซอฟท์แวร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการใช้งานในงานวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคพลังงานสูง และงานวิจัยด้านวิทยาการการคำนวณภายในประเทศ ภาคียังมุ่นเน้นในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนา HPC และเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาคมผู้ใช้งาน HPC

Cinque Terre

                                                                     ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
**หมายเหตุ**
ผู้จัดจะส่ง URL เพื่อเข้าร่วมงานหลังจากที่ท่านลงทะเบียนแล้วเสร็จ
สอบถามและสมัครเข้าใช้บริการ
Email: application.e-sci@nectec.or.th
ติดต่อภาคีโครงสร้างพื้นฐานระดับชาติด้าน e-Science
Facebook : https://www.facebook.com/eScienceConsoritum
Email: contact.e-sci@nectec.or.th