สัมมนาออนไลน์ Workshop on e-Science and High Performance Computing (eHPC2022)

Facebook
Twitter

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ Workshop on e-Science and High Performance Computing (eHPC2022)
วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 – 12.30 น.

eHPC2022 งานสัมมนาออนไลน์จัดขึ้นตามความร่วมมือของหน่วยงานพันธมิตรภายใต้ภาคีโครงสร้างพื้นฐานระดับชาติด้าน e-Science (National e-Science Infrastructure Consortium) เป็นเวทีแลกเปลี่ยนงานวิจัยด้านการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง หรือ HPC เพื่อประมวลผลข้อมูลในงานวิจัยสาขาต่างๆ  ทั้งการแพทย์, โบราณวัตถุ, และ Earth science ที่ได้มีการใช้ประโยชน์จริง

เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ผ่านระบบ Webex Event
หรือรับชมถ่ายทอดสด ทาง NECTEC NSTDA

***ภาคีโครงสร้างพื้นฐานระดับชาติด้าน e-Science เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษา มีพันธกิจเพื่อพัฒนาทรัพยากรคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (HPC) ระบบจัดเก็บข้อมูล และซอฟท์แวร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการใช้งานในงานวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคพลังงานสูง และงานวิจัยด้านวิทยาการการคำนวณภายในประเทศ ภาคียังมุ่นเน้นในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนา HPC และเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาคมผู้ใช้งาน HPC

สอบถามและสมัครเข้าใช้บริการ

Email: application.e-sci@nectec.or.th
ติดต่อภาคีโครงสร้างพื้นฐานระดับชาติด้าน e-Science
Facebook : https://www.facebook.com/eScienceConsoritum