ผลการค้นหา

Tag: ธรรมศาสตร์

เนคเทค สวทช. MOU คณะเศรษฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาลัยสหวิทยาการ มธ.

เนคเทค สวทช. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

“ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย” ผอ.เนคเทค-สวทช. รับโล่เกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่นธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563

“ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย” ผอ.เนคเทค-สวทช. รับโล่เกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่นธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563