“ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย” ผอ.เนคเทค-สวทช. รับโล่เกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่นธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563

Facebook
Twitter
ชัย

 

ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค รับมอบโล่เกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 86 โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ในโอกาสนี้ ดร.อลิสา คงทน รองผู้อำนวยการเนคเทค เป็นผู้แทนในนามคณะผู้บริหารเนคเทค-สวทช.ร่วมแสดงความยินดี

ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย สำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2537 ซึ่งเป็นวิศวกรรุ่นที่ 1 ของมหาวิทยาลัย และสำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปีพ.ศ. 2541 และสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) จาก Tokyo Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น เมื่อปีพ.ศ. 2547

ชัย

 

ศิษย์เก่าดีเด่น มธ.63

 

ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานในฐานะนักวิจัยเนคเทค – สวทช. ตั้งแต่ปี 2538 เป็นต้นมา ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย เป็นผู้คิด ริเริ่ม สร้างสรรค์ และอยู่เบื้องหลังการสร้างผลงานดีเด่นด้านปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ในการขับเคลื่อนงานวิจัยไทยใช้ได้จริง อาทิ ผลงานวิจัยที่ชื่อ Vaja ซอฟต์แวร์สังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทย Partii ระบบรู้จำเสียงพูดภาษาไทย เป็นต้น โดยได้รับรางวัลและการประกาศเกียรติคุณจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ การได้รับยกย่องจาก Bangkok Post ให้เป็น The 66 Young Leaders Shaping Thailand’s Future เมื่อปี พ.ศ. 2555 | รางวัลเจ้าฟ้าไอที ด้านวิจัยและพัฒนา เรื่อง “Voice Information Service System” | รางวัลรองชนะเลิศนักเทคโนโลยีดีเด่นแห่งชาติ เรื่อง “Thai Speech Processing Research and Development” จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นต้น

ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย

 

ด้วยความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และวิสัยทัศน์ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ คนที่ 5 ในปี พ.ศ. 2561 ดร.ชัย เริ่มต้นการทำงานในฐานะแม่ทัพของเนคเทค ด้วยการจัดกระบวนทัพใหม่ กำหนดวิสัยทัศน์มุ่งสร้างฐานรากด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศชั้นสูงของประเทศ ผลักดันสาธารณูปโภคด้านเทคโนโลยีให้เข้าถึงคนไทยในวงกว้าง พร้อมสร้างระบบนิเวศใหม่ให้งานวิจัยไทย และยังคงเดินหน้าไปสู่จุดหมายเพื่อพัฒนาประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมไทยต่อไปจนถึงปัจจุบัน เป็นที่ประจักษ์ถึงความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ สร้างคุณูปการต่อวงวิชาการ ประเทศชาติ และประชาชน

ชัย

 

สำหรับการประกาศรายนามผู้ที่ได้รับโล่เกียรติยศประเภทศิษย์เก่าดีเด่นในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 86 นั้น คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย ได้พิจารณากลั่นกรองศิษย์เก่าที่สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นแก่ผู้ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ประสบความสำเร็จในอาชีพ ทำคุณประโยชน์แก่สังคม ถือเป็นผู้ที่สร้างชื่อเสียง เผยแพร่และปกป้องเกียรติคุณให้กับมหาวิทยาลัย