ผลการค้นหา

Tag: กลุ่มวิจัยการควบคุมและอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง (ACERG)

กลุ่มวิจัยการควบคุมและอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง (ACERG)

กลุ่มวิจัยการควบคุมและอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง (ACERG) มีทีมวิจัยที่มีภารกิจ ความเชี่ยวชาญทางด้านระบบอัตโนมัติและระบบอัจฉริยะ สำหรับการประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับ ระบบสาธารณูปโภค การอนุรักษ์พลังงานและบริหารจัดการพลังงาน เป็นต้น ก่อตั้งวันที่ 1 มกราคม 2564 โดยนักวิจัยส่วนใหญ่มาจาก หน่วยวิจัยระบบอัตโนมัติและอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง (Advanced Automation and Electronics Research Unit) วิสัยทัศน์ เป็นหน่วยวิจัยและพัฒนาทางด้านการควบคุมและระบบอัจฉริยะที่พันธมิตรทั้งในและต่างประเทศให้ความไว้วางใจและนึกถึง (Sustainable  Control and Intelligent  System Solution for R&D Communities) พันธกิจ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้าน การควบคุมและระบบอัจฉริยะ เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานพันธมิตรจากทุกภาคส่วน ที่จะทำให้ให้เกิดผลกระทบต่อ เศรษฐกิจ สังคม และองค์ความรู้ของประเทศอย่างยั่งยืน ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจากทุกภาคส่วนในการผลักดันให้งานวิจัยและพัฒนาสามารถนำไปใช้งานได้จริงอย่างยั่งยืน รวมถึง การถ่ายทอดเทคโนโลยี การร่วมวิจัยและพัฒนา และ การให้คำปรึกษา ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทางด้านการควบคุมและระบบอัจฉริยะอย่างยั่งยืน เทคโนโลยีหลัก Embedded System Platform Wireless Sensor Network

ทีมวิจัยเทคโนโลยีระบบวัดและควบคุมระยะไกล (IST)

ทีมวิจัยเทคโนโลยีระบบวัดและควบคุมระยะไกล หรือ Intelligent SCADA Technology Research Team (IST) อยู่ภายใต้กลุ่มวิจัยระบบอัจฉริยะ (INSRG) โดยปัจจุบันประเทศไทยได้รับ ปรับใช้และลงทุนในเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนและมีขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นระบบวัดและควบคุมระยะไกล สำหรับระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่นการไฟฟ้าและการประปา อีกทั้งระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยจากภัยพิบัติ ฯ ซึ่งล้วนแต่เป็นการนำความรู้และเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาใช้ทั้งสิ้น การจัดตั้งทีมระบบวัดและควบคุมระยะไกล เพื่อศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านนี้อย่างจริงจังจะทำให้สามารถรับรู้ และก้าวตามทันเทคโนโลยี จนมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เป็นของตนเอง สามารถเป็นต้นแบบให้กับอุตสาหกรรมภายในประเทศ และประเทศเพื่อนบ้านที่กำลังเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีที่มีความฉลาดมากขึ้น สารบัญ วิสัยทัศน์ มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาระบบวัดและควบคุมระยะไกลที่ใช้งานได้จริง ที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน พันธกิจ พัฒนาระบบวัดและควบคุมระยะไกลประสิทธิภาพสูงมีความยืดหยุ่นในการใช้งาน ลูกค้าได้รับความพึงพอใจและการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถแบบบูรณาการ เทคโนโลยีหลัก เทคโนโลยีการแปลงค่าทางกล ให้เป็นค่าทางไฟฟ้าที่มีความแม่นยำสูง หน่วยวัดและควบคุมระยะไกลภาคสนาม (RTU) สามารถทำงานในสภาพแวดล้อมร้อนชื้น ประหยัดพลังงาน เชื่อถือได้ (High reliability) เทคโนโลยีระบบสนับสนุนที่ใช้งานง่ายเช่น รองรับฐานข้อมูลที่หลากหลาย ระบบติดต่อกับผู้ใช้งานที่ใช้งานง่าย ปรับแต่งได้ตามความต้องการ เทคโนโลยีระบบวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความซับซ้อนสูงและระบบช่วยตัดสินใจ (Decision Support System) เทคโนโลยีระบบเชื่อมโยงกับระบบเดิมหรือระบบอื่นๆ ที่นำเข้าจากต่างประเทศผ่านทางโปรโตคอลมาตรฐาน ผลงานเด่น International Conferences