ผลการค้นหา

Tag: กฟภ.

กฟภ. ชวนส่ง “บทความวิชาการ” ในงานประชุมวิชาการและนวัตกรรม ( PEACON & Innovation 2021)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ และพนักงาน กฟภ. ได้นำเสนอบทความทางวิชาการในการประชุมวิชาการและนวัตกรรม กฟภ. ปี 2564