กฟภ. ชวนส่ง “บทความวิชาการ” ในงานประชุมวิชาการและนวัตกรรม ( PEACON & Innovation 2021)

Facebook
Twitter

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จัดการประชุมวิชาการและนวัตกรรม กฟภ. ปี 2564 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ และพนักงาน กฟภ. ได้นำเสนอบทความทางวิชาการ โดยมีกำหนดจัดในวันที่ 30 พ.ย.-1 ธ.ค.2564 ในรูปแบบ Online

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการจัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟ้า และดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดย PEA มีแนวทางการบริหารและพัฒนาองค์กรกำหนดกลยุทธ์ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศใน ด้านการจ่ายกระแสไฟฟ้า โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงานมุ่งเน้นการตอบสนองความคาดหวังของ ทุกกลุ่มลูกค้า ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม

ในปีนี้ PEA ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศและหน่วยงานวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาและงานวิจัยด้านการพัฒนาธุรกิจพลังงานไฟฟ้า เพื่อสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง เป็นการยกระดับการไฟฟ้าให้ก้าวสู่การเป็นการไฟฟ้าแห่งอนาคต โดยได้ร่วมมือกันดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการและนวัตกรรมของ กฟภ. ปี 2564 (PEACON & Innovation 2021) เพื่อเป็นเวทีสำคัญให้ นิสิต นักศึกษา อาจารย์ และนักวิชาการ รวมทั้งพนักงาน PEA ที่มีความรู้ความสามารถ ได้มีโอกาสนำเสนอบทความทางวิชาการ รวมทั้งยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนา ด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าในอนาคต

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการส่งบทความ และกำหนดการสำคัญได้ที่เว็บไซต์ peacon2021.pea.co.th