กฟภ. เยี่ยมชมเนคเทค ร่วมหารืองานวิจัยอุปกรณ์สเปกโทรสโกปีและเซนเซอร์ (SSDRG)

Facebook
Twitter

เนคเทค สวทช. ให้การต้อนรับ ดร.ยุทธพงศ์ ทัพผดุง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) พร้อมคณะ จำนวน 19 คน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและรับฟังการดำเนินงานวิจัยอุปกรณ์สเปกโทรสโกปีและเซนเซอร์ (SSDRG) โดยมี ดร.นพดล นันทวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย SSDRG และทีมวิจัยร่วมต้อนรับ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องบุษกร อาคารเนคเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

ในโอกาสนี้ ดร.ยุทธพงศ์ ทัพผดุง ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการเยี่ยมชม กฟภ. มีความสนใจเทคโนโลยีที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในระบบไฟฟ้าของ กฟภ. หรือในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีเทคโนโลยีที่สนใจ เช่น ระบบที่เกี่ยวข้อง Energy management ภายในอาคาร, Platform ที่เกี่ยวข้องพลังงานทดแทน หรือเทคโนโลยีเกี่ยวกับการดำเนินการ Smart city เพื่อให้เกิดความร่วมมือต่อยอดงานวิจัยไทยไปสู่สังคมอย่างยั่งยืน รวมถึงต่อยอดความรู้ ในการพัฒนากิจการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

ตลอดการเยี่ยมชมทีมนักวิจัยมาร่วมแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดประสบการณ์ พร้อมด้วยการนำเสนอผลงานวิจัยได้แก่

  • Advanced Sensor Analytics Platform โดย ดร.มติ ห่อปทุม หัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีเซนเซอร์แสงไฟฟ้าเคมี (OEC) กลุ่มวิจัย SSDRG
  • การบริหารจัดการพลังงานแสงอาทิตย์ และแพลตฟอร์มซื้อ-ขาย พลังงานไฟฟ้า โดย ดร.กอบศักดิ์ ศรีประภา นักวิจัยกลุ่มวิจัย SSDRG
  • NAIMUEANG Platform การบริหารจัดการข้อมูลเมือง โดย ดร.เฉลิมพล ชาญศรีภิญโญ ผู้เชี่ยวชาญวิจัยอาวุโส ด้านสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา (RSDS)

ในช่วงท้ายคณะฯ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อศึกษาประสบการณ์ทำงานของนักวิจัยเนคเทคในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงาน กฟภ. เพื่อหาโอกาสพัฒนางานร่วมกันในอนาคต

ภาพและข่าว : พัณณิตา โชติวรานันท์