เทคโนโลยีฐาน วิศวกรรมควอนตัม (Quantum Engineering Platform)

Facebook
Twitter

เทคโนโลยีฐาน วิศวกรรมควอนตัม (Quantum Engineering Platform) มุ่งเน้นการวิจัยเทคโนโลยีควอนตัมเชิงวิศวรรม เพื่อเพาะบ่มฐานเทคโนโลยีใหม่ให้กับประเทศ

หัวข้องานวิจัยหลัก

  1. ระบบสุ่มตัวเลขเชิงควอนตัม (เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2562)
  2. การจำลองเชิงควอนตัมบนวัสดุใหม่ (เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2562)  
  3. ควอนตัมพลาสโมนิกส์ (เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2565)

สรุปผลงาน (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562)

ผลงานที่เผยแพร่สู่สาธารณะ

[1] เว็บไซต์ให้บริการเลขสุ่มเชิงควอนตัม (www.randomQ.org)
[2] เว็บไซต์ให้บริการสุ่มจับรางวัลด้วยเลขสุ่มเชิงควอนตัม (www.luckyPLAY.org)
[3] หนังสือเยาวชน เรื่อง “เทคโนโลยีควอนตัม” (www.mhesi.go.th/images/STBookSeries/BS010QuantumTechnology.pdf)

ทรัพย์สินทางปัญญา (IP)

[1] สิทธิบัตรการประดิษฐ์ 8 รายการ: เลขที่คำขอ 1901005869, 2001005475, 2001005476, 2001005477, 2101001414, 2101005681, 2101005683, 2101005899
[2] อนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ 1 รายการ: เลขที่คำขอ 2103002785

บทความวิชาการ 1 รายการ ได้แก่

[1] K. Aungskunsiri, R. Amarit, K. Wongpanya, S. Jantarachote, W. Yamwong, S. Saiburee, S. Chanhorm, A. Intarapanich, and S. Sumriddetchkajorn, “Random number generation from a quantum tunneling diode”, Appl. Phys. Lett. 119, 074002 (2021) (https://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/5.0055955, https://arxiv.org/abs/2002.02032)

เข้าชมข้อมูลในภาษาอังกฤษ ได้ที่ Quantum Engineering Platform