เอกสารแผยแพร่

ถอดบทเรียน SMART PHUKET : เส้นทางสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ

เรื่องของการพัฒนาเมืองธรรมดาให้กลายเป็น Smart City ที่น้อมนำหลัก “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาปฏิบัติโดยบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์

Embedded Android Development

หนังสือ Embedded Android Development ส่งเสริมการเรียนการสอนทักษะด้านการเขียนโปรแกรมและหลักการเข้าใจการทำงานฮาร์ดแวร์ทางด้านเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว