ข่าวสาร

ถอดบทเรียน SMART PHUKET : เส้นทางสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ

Smart City จังหวัดภูเก็ต
ถอดบทเรียน SMART PHUKET : เส้นทางสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ

… การพัฒนาเมืองธรรมดาให้กลายเป็น Smart City สามารถทำได้อย่างไร มีอะไรเป็นองค์ประกอบ …

ในฐานะที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการพัฒนา Smart City จังหวัดภูเก็ต ได้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ Smart Phuket เพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนทั้งภายในและภายนอกได้รับรู้ รวมถึงเป็นแนวทางสำหรับผู้บริหารเมืองเพื่อใช้ในการนำไปพัฒนาเมืองของตนให้ก้าวสู่ Smart City โดยสื่อถึงการทำงานในบริบทของเนคเทคที่น้อมนำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาปฏิบัติ โดยมีบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวและประสบการณ์จากการดำเนินงานและอีกหลากหลายแง่มุม

หนังสือถอดบทเรียนฉบับนี้ จะช่วยให้ผู้สนใจเห็นภาพตัวอย่างของการพัฒนาเมืองด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งในด้านของความสำเร็จและบทเรียนจากการพัฒนาสามารถนำไปปรับใช้ให้เข้าบริบทการพัฒนาเมืองของตนเอง ตามแนวทาง Smart City ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Smart Phuket เส้นทางสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ

สาระเนื้อหาในหนังสือแบ่งเป็น 4 บท ประกอบด้วย

บทที่ 1 แรกก้าว ต้อง ‘เข้าใจ’
สิ่งแรกของการทำงาน คือ การทำความเข้าใจในโจทย์และปัญหาของเมือง รวมถึงเข้าใจเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาเมือง
บทที่ 2 ก้าวให้ ‘เข้าถึง’ แก่น
การเข้าถึงคนในพื้นที่เพื่อสร้างความร่วมมือ สัมผัสปัญหาที่แท้จริงเพื่อแก้ปัญหาให้ถูกจุด
บทที่ 3 ก้าวสู่การ ‘พัฒนา’
เล่าถึงการนำเทคโนโลยีที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับพื้นที่ เสียงตอบรับ และการต่อยอดความรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
บทที่ 4 ’บทเรียน’ เพื่อก้าวต่อไป
สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของงาน และการวางแผนระยะยาวเพื่อความยั่งยืน
smart City จังหวัดภูเก็ต
Smart Phuket เส้นทางสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ
Smart Phuket เส้นทางสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ

Download ได้แล้ววันนี้!

Cinque Terre
Downlond