Traffy Fondue เนคเทค สวทช. คว้ารางวัลเลิศรัฐ “รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น”

Facebook
Twitter
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จัดพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งได้มีมติมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่มีผลการดำเนินการที่เป็นเลิศ ทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ การพัฒนาคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ และเปิดระบบราชการให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม โดยมีผลงานที่ส่งเข้าร่วมทั้งสิ้น 1,631 ผลงาน โดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565
 
Traffy Fondue แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง ได้รับรางวัลเลิศรัฐ รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ประเภทนวัตกรรมการบริการ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ
 
ในโอกาสนี้ ดร.วสันต์ ภัทรอธิคม หัวหน้าทีมวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (ITS) ลุ่มวิจัยการสื่อสารและเครือข่าย (CNWRG) เนคเทค สวทช. ร่วมกับ ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการ สวทช. เข้ารับมอบรางวัล
แพลตฟอร์ม Traffy Fondue เป็นแพลตฟอร์มรับเรื่องแจ้งและบริหารจัดการปัญหา ช่วยลดขั้นตอน และลดค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหา โดยประชาชนสามารถแจ้งปัญหาและติดตามความก้าวหน้าการแก้ปัญหาผ่าน Line Application ด้วยเทคโนโลยี Chatbot อีกทั้งใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยจำแนกปัญหาเพื่อส่งต่อให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และโปร่งใส ซึ่งผู้บริหารหน่วยงานหรือท้องถิ่นสามารถเห็นภาพรวมของปัญหา โดยแสดงข้อมูลทางสถิติเพื่อใช้วางแผนและพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Smart Government)