“รักษ์น้ำ” ระบบพยากรณ์และจําลองเหตุการณ์เพื่อการบริหารจัดการปัญหาการรุกล้ำของน้ำเค็ม เนคเทค สวทช. คว้ารางวัลเลิศรัฐ “บริการภาครัฐ ระดับดีเด่น”

Facebook
Twitter

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จัดพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งได้มีมติมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่มีผลการดำเนินการที่เป็นเลิศ ทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ การพัฒนาคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ และเปิดระบบราชการให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม โดยมีผลงานที่ส่งเข้าร่วมทั้งสิ้น 1,631 ผลงาน โดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565

โครงการบูรณาการข้อมูลในปฏิบัติการผลักดันน้ำเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา (Water Hammer Flow Operation) โดยความร่วมมือระหว่าง การประปานครหลวง กรมชลประทาน กองทัพเรือ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และ เนคเทค สวทช. ได้รับรางวัลเลิศรัฐ รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ
 
ในโอกาสนี้ ดร.ศิโรจน์ ศิริทรัพย์ หัวหน้าทีมวิจัยการจำลองและระบบขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (DSS) กลุ่มวิจัยวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ (DSARG) เข้ารับมอบรางวัลร่วมกับผู้บริหารจากทั้ง 4 หน่วยงานผู้ร่วมโครงการ เข้ารับมอบรางวัล
“รักษ์น้ำ” เป็นระบบพยากรณ์และจําลองเหตุการณ์เพื่อการบริหารจัดการปัญหาการรุกล้ำของน้ําเค็ม โดยมุ่งเน้นบริหารจัดการแบบ area-based เป็นหลัก โดยมีองค์ประกอบหลัก 4 ส่วน ได้แก่ 1) Monitor 2) Forecast 3) Scenario 4) Optimize ระบบรักษ์น้ำสามารถนําไปเป็นส่วนหนึ่งของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System) เพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการปัญหา การรุกล้ำของน้ําเค็มในพื้นที่ที่มีลักษณะเฉพาะตัวที่สอดคล้องกับปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ทีมวิจัยฯ ได้นำ “รักษ์น้ำ” เข้าไปช่วยทั้งในส่วนของระบบและองค์ความรู้ที่ได้จากใช้ระบบและพัฒนาแบบจำลอง โดยเนคเทคทำหน้าที่บรูณาการ ข้อมูลที่จำเป็นทั้งในประเทศและระดับภูมิภาค เพื่อให้ได้ผลพยากรณ์ล่วงหน้า 7 วันทั่วทั้งพื้นที่และตลอดจนได้ใช้ Raknam scenario ในการจำลองเหตุการณ์เพื่อให้ได้แนวทางการปฎิบัติการที่มีประสิทธิภาพ
 
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.nectec.or.th/…/news…/raknam-interview.html