เนคเทค สวทช. ร่วมมือกับพันธมิตรเครือข่าย AI for Social Good จัด Workshop “Poverty Alleviation”

Facebook
Twitter

เนคเทค สวทช.นำโดย ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร รองผู้อำนวยการ ร่วมกับสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)  และพันธมิตรต่างประเทศ ร่วมจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ  “Poverty Alleviation” ภายใต้การดำเนินงานของเครือข่าย AI for Social Good เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ในรูปแบบออนไลน์โดย มีพันธมิตรต่างประเทศเข้าร่วมได้แก่ The Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) The Association of Pacific Rim Universities (APRU) และ Australian National University

ในการนี้ ทีมนักวิจัยหลัก ได้แก่ ดร.สุทธิพงศ์ ธัชยพงศ์ หัวหน้าทีมวิจัย และดร.ปวรัตน์ นนทศิลป์ นักวิจัย ทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (SAI) ในฐานะผู้เชี่ยวชาญของโครงการ ร่วมด้วย ดร.มารุต บูรณรัช ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ ดร.กุสุมาภรณ์ สมพงษ์ และดร.สรวงอุษา พูลเกษ งานความร่วมมือระหว่างประเทศ (ICOS)

ทั้งนี้ ดร.สุทธิพงศ์ ได้นำเสนอกลยุทธ์ นโยบาย และผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) โดยใช้ข้อมูลจากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) ซึ่งเป็นงานร่วมกันระหว่างสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ เนคเทค และ ระบบขึ้นทะเบียนเพื่อการจัดซือจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP) ซึ่งเป็นงานร่วมกันระหว่างสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกล่างและขนาดย่อม และ เนคเทค เพื่อสื่อสารถึงร่วมขับเคลื่อนประเทศโดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นพื้นฐาน

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Poverty Alleviation” นี้นับเป็นก้าวสำคัญ ส่วนหนึ่งของเครือข่าย AI for Social Good เกี่ยวกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งในปี 2565 ถือเป็นการดำเนินงานระยะที่ 2 มุ่งพัฒนานโยบายกำกับดูแล AI ของแต่ละประเทศเพื่อส่งเสริมระบบนิเวศในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ที่ตอบโจทย์ความท้าทายทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานของรัฐในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยเฉพาะประเทศไทยและบังคลาเทศ เพื่อได้มาซึ่งนโยบายปัญญาประดิษฐ์เพื่อสังคมและข้อมูลเชิงลึกผ่านงานวิจัยที่เหมาะสม

(ข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่าย https://artnet.unescap.org/sti/policy/frontier-technologies/ai_for_social_good)