4 ปี กับ 5 รางวัล การันตีความสำเร็จของเนคเทคใน Thailand Energy Awards 2015

Facebook
Twitter

4 ปี กับ 5 รางวัล การันตีความสำเร็จด้านการจัดการพลังงานและอนุรักษ์พลังงานของเนคเทค ใน Thailand Energy Awards 2015

news-pr-energy-awards2015
news-pr-energy-awards2015
news-pr-energy-awards2015

เมื่อวันอังคารที่ 24 พ.ย. 58 ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) พร้อมด้วยคุณโสภาวรรณ แสงไชย ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สำนักผู้อำนวยการ คุณธีระศักดิ์ ประคำเวช หัวหน้างานบริหารอาคารและสถานที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป และคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน ศอ. ได้เข้าร่วมในพิธีมอบรางวัล “สุดยอดรางวัลด้านพลังงานไทยสู่ระดับสากล หรือ Thailand Energy Awards 2015” โดยมีพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน ผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานที่ได้รับรางวัล พร้อมแขกผู้มีเกียรติกว่า 200 คน เข้าร่วมงาน

news-pr-energy-awards2015
news-pr-energy-awards2015
news-pr-energy-awards2015

ในปี 2558 นี้ ถือเป็นความสำเร็จอีกครั้งของพวกเราชาวเนคเทค ที่สามารถคว้ารางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงานในการประกวด Thailand Energy Awards 2015 ประเภทผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นรางวัลที่พิจารณามอบให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนที่มีบทบาทชัดเจนในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทั้งทางด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนแก่หน่วยงานอื่นๆ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยในการดำเนินกิจกรรมด้านการจัดการและอนุรักษ์พลังงานของเนคเทค หรือ NECTEC Go Green นอกจากพวกเราจะมุ่งเน้นการอนุรักษ์พลังงานและสร้างสิ่งแวดล้อมสีเขียวภายในอาคารเนคเทคแล้ว เรายังมุ่งสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่ช่วยส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน อาทิ

news-pr-energy-awards2015
news-pr-energy-awards2015
  • ผลงานวิจัยเครื่องสูบนำ้แบบประหยัด (Solar Inverter Pump)
  • โครงการถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ โดยนำระบบไปติดตั้งและใช้งานในศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านเลโพเด อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
news-pr-energy-awards2015
news-pr-energy-awards2015
news-pr-energy-awards2015

รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ สร้างความตระหนักให้แก่สังคมภายนอกในการอนุรักษ์พลังงาน อาทิ

  • เปิดโอกาสให้คณะเยี่ยมชมที่ให้ความสนใจได้เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการพลังงานของ ศอ.
  • ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้แบ่งปันประสบการณ์ในการดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์พลังงานของเนคเทคให้กับข้าราชการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
  • จัดกิจกรรมกระตุ้นจิตสำนึกและให้ความรู้แก่เยาวชนในการประหยัดพลังงาน ในกิจกรรม “เด็กรุ่นใหม่ หัวใจรักษ์โลก” ณ โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
  • จัดบูธนิทรรศการด้านพลังงาน เผยแพร่กิจกรรมสถานีผัก ในงาน “ถนนแห่งความสุข (Happy Highway)”

โดยเส้นทางความสำเร็จในการดำเนินงานด้านการจัดการและอนุรักษ์พลังงานของเนคเทค จากเวทีการประกวด Thailand Energy Awards

ปี 2554
news-pr-energy-awards2015

เนคเทคได้รับรางวัลจากการประกวด Thailand Energy Awards 2011 ด้านการอนุรักษ์พลังงานประเภทอาคารควบคุมดีเด่นจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวด ASEAN Energy Awards 2011 ซึ่งเนคเทคสามารถคว้ารางวัลประเภท ASEAN Best Practices for Energy Management in Large Building จาก ASEAN CENTER FOR ENERGY

ปี 2555
news-pr-energy-awards2015

ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ใน Thailand Energy Awards 2012 กับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านพลังงาน ประเภททีมงานด้านพลังงานอาคารควบคุม

ปี 2556
news-pr-energy-awards2015
news-pr-energy-awards2015

ตอกย้ำความสำเร็จ กับ 2 รางวัล ในเวที Thailand Energy Awards 2013 ได้แก่

  • รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านพลังงาน ประเภทผู้บริหาร อาคารควบคุม ได้แก่ ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  • รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านพลังงาน ประเภทผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน อาคารควบคุม ได้แก่ นายธีระศักดิ์ ประคำเวช หัวหน้างานบริหารอาคารสถานที่
ปี 2558
news-pr-energy-awards2015

กับรางวัล Thailand Energy Awards 2015 ประเภทผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

กระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้จัดกิจกรรมการประกวด Thailand Energy Awards ขึ้นตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา เพื่อเป็นการแสดงความชื่นชมและยกย่องผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน โดยมุ่งหวังกระตุ้นให้สถานประกอบการ โรงงาน อาคาร และผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ได้เห็นความสำคัญของการดำเนินงานเพื่ออนุรักษ์พลังงาน และการพัฒนาพลังงานทดแทน อันจะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่องค์กรต่างๆ ทั้งยังกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ นอกจากนี้ ยังได้คัดเลือกผู้ชนะการประกวดเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดในระดับอาเซียนอีกด้วย