เนคเทค สวทช. อัปสกิล Smart Farmer ฉะเชิงเทรา จัดอบรมออนไลน์ “ระบบบริหารจัดการการเกษตรอัจฉริยะ Intelligent Farm Management System”

Facebook
Twitter

วันนี้ (30 ส.ค. 64) เนคเทค สวทช. โดยทีมวิจัยและพัฒนา HandySense จัดอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบเกษตรอัจฉริยะ” ให้กับเกษตรกร จ.ฉะเชิงเทรา ภายใต้โครงการ “พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ ปลอดภัยสูง และได้รับมาตรฐานสากล การพัฒนาระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรที่เหมาะสมโดยระบบอัจฉริยะ (Intelligent Farm System)” โดยมี ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการเนคเทค สวทช. กล่าวเปิดการอบรม พร้อมด้วยการบรรยาย โดย คุณนริชพันธ์ เป็นผลดี และ คุณพุฒิพงศ์ สุขรัตน์ ทีมวิจัยเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล ด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบและเครือข่ายอัจฉริยะ เนคเทค สวทช.

จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพื้นที่เป้าหมายสำคัญในการพัฒนาเป็นเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC : Eastern Economic Corridor) ของประเทศไทย รวมถึงสินค้าเกษตรปลอดภัยของจ.ฉะเชิงเทรามีชื่อเสียงแพร่หลายเป็นอย่างมาก จ.ฉะเชิงเทราจึงเล็งเห็นว่าการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรและคุณภาพของผลผลิตจำเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูกจนถึงการตลาด

โดยในปีที่ผ่านมา จ.ฉะเชิงเทราได้ดำเนินโครงการ “ส่งเสริมเทคโนโลยีระบบเกษตรอัจฉริยะในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยสูง จังหวัดฉะเชิงเทรา” และประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งได้นำเทคโนโลยี HandySense ระบบเกษตรแม่นยำ ฟาร์มอัจฉริยะ เข้ามาช่วยควบคุมกระบวนการและคุณภาพในการผลิต สามารถประมาณการผลผลิตได้อย่างแม่นยำ โดยการควบคุมสภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อการเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการปศุสัตว์ ทำให้สามารถเพิ่มคุณภาพและปริมาณของผลผลิต เกษตรกรสามารถนำข้อมูลค่าการตรวจวัดไปบริหารจัดการและตัดสินใจกระบวนการเพาะปลูกให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อพื้นที่และคุณภาพของสินค้าเพิ่มมากขึ้น ใช้แรงงานลดลง ลดการใช้ทรัพยากรน้ำ จากการให้น้ำอย่างเพียงพอกับความต้องการของพืช ตลอดจนสามารถช่วยปรับเปลี่ยนทัศนคติให้เกษตรกรเล็งเห็นประโยชน์และความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีระบบเกษตรอัจฉริยะ ว่าหากใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสมจะเป็นตัวช่วยในการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีประสิทธิภาพสูงได้อย่างดี

จากความสำเร็จของโครงการในปีที่ผ่านมา จ.ฉะเชิงเทรา โดยเกษตรและสหกรณ์จังหวัด จึงจัดทำโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรที่เหมาะสม โดยระบบบริหารจัดการการเกษตรอัจฉริยะ (Intelligent Farm Management System) จะเชื่อมโยงกระบวนการดำเนินงานด้านการเกษตรทั้งหมดโดยมีระบบ HandySense เป็นแกนกลาง ไม่ว่าจะเป็น เทคโนโลยีควบคุมการเพาะปลูก ปศุสัตว์ และประมง การควบคุมคุณภาพด้วยระบบมาตรฐานคุณภาพทางการเกษตร ตลอดจนเชื่อมโยงตลาดระหว่างผู้บริโภคกับเกษตรกรภายในระบบเดียว โดยพัฒนาให้เกษตรกรสามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวกผ่านทางสมาร์ตโฟน