HandySense จัดอบรมเพิ่มทักษะเสริมแกร่งเกษตรกรฉะเชิงเทรา

Facebook
Twitter

เนคเทค สวทช. ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา และสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ “หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้เกษตรกรต้นแบบด้วยระบบ HandySense ระบบเกษตรแม่นยำ ฟาร์มอัจฉริยะ” เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้เกษตรไทย ได้รับเกียรติจาก คุณธนพัฒน์ เจียรสถิตย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดงาน โดยมี คุณสุภัสสร รังสินธุ์ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุมบางแก้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566

โครงการดังกล่าวมีกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 55 คน เข้าร่วมอบรมระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมส่งเสริมพัฒนาเพิ่มทักษะให้กับเกษตรกรให้มีองค์ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีด้วยระบบ HandySense ระบบเกษตรแม่นยำ ฟาร์มอัจฉริยะ ไปประยุกต์ใช้การทำการเกษตรให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ โดยใช้ระบบอัตโนมัติและเซ็นเซอร์อัจฉริยะติดตามการเปลี่ยนแปลงทั้งความชื้น แสง อุณหภูมิภายในฟาร์ม ทำให้ได้ผลผลิตตามความต้องการและสามารถวางแผนระบบการตลาดในอนาคตได้ พร้อมทั้งยังขยายขีดความสามารถให้กับเกษตรกรในการผลิตสินค้าทางการเกษตร โดยลดระยะเวลาและต้นทุนการผลิต เพื่อให้เกิดเกษตรกรต้นแบบที่สามารถนำองค์ความรู้ความสามารถไปถ่ายทอดให้กับผู้สนใจได้ ก่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดอาชีพเกษตรกรรมด้วยเทคโนโลยี สมัยใหม่แบบยั่งยืน