เนคเทคได้รับรางวัลสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดีเยี่ยม

Facebook
Twitter

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประกาศรับรองเนคเทค/สวทช. ให้เป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดีเยี่ยม (ทอง)

Green Officenn

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) โดย ดร.สุธี ผู้เจริญชนะชัย รองผู้อำนวยการเนคเทค เป็นผู้แทนเข้าร่วมในพิธีรับมอบรางวัลสำนักงานที่ได้รับการรับรองสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) จาก นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในการจัดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี 2559 ภายใต้ชื่องาน “4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมร้อยดวงใจ เทิดไท้องค์ราชัน พระบิดาแห่งการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ณ อาคารอิมแพคฟอรัม อิมแพค เมืองทองธานี

Green Office
Green Officen

เนคเทคได้ตระหนักถึงการดำเนินงานด้านการประหยัดพลังงาน และการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยในปีพ.ศ. 2553 ได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน เพื่อทำหน้าที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานของเนคเทค ภายใต้แนวคิด “NECTEC Go Green” ตลอดจนการจัดกิจกรรม และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อกระตุ้นส่งเสริม สร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับในการปฏิบัติตามนโยบายจัดการพลังงานและอนุรักษ์พลังงานให้เป็นอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ ซึ่งการันตีความสำเร็จในการดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานของเนคเทคด้วย “4 ปี กับ 5 รางวัลด้านพลังงานไทยสู่ระดับสากล หรือ Thailand Energy Awards” และรางวัล “ASEAN Energy Awards 2011 ประเภท ASEAN Best Practices for Energy Management in Large Building” จาก ASEAN CENTER FOR ENERGY

ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 เนคเทคได้สมัครเข้าร่วมโครงการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายในสำนักงาน ลดการใช้พลังงานและทรัพยากร ตลอดจนดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิ การจัดการของเสีย การลดปริมาณปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ การจัดซื้อ จัดจ้างสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการดำเนินงานตามนโยบายต่างๆ เพื่อมุ่งสู่ Green Office ได้แก่

  • นโยบาย 5ส ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  • นโยบายด้านการจัดการพลังงาน
  • นโยบาย Green ICT
  • นโยบายประหยัดน้ำ
Green Office

จากการร่วมแรง ร่วมใจของชาวเนคเทค ที่ได้ร่วมกันสร้างให้เนคเทคเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่า ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เนคเทคจึงผ่านตามข้อกำหนดและเกณฑ์การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว โดยคณะกรรมการผู้ทรงวุฒติ จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้รับการประกาศรับรองให้เป็น “สำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) ประจำปี 2559” ซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้ถือเป็นสิ่งยืนยันที่แสดงให้เห็นว่าพวกเราชาวเนคเทคทุกฝ่าย ทุกหน่วยงานได้ให้ความสำคัญกับการประหยัดพลังงาน อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยพร้อมใจกันขับเคลื่อนตามแนวนโยบาย “NECTEC Go Green” อย่างแท้จริง อีกทั้งยังมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงการดำเนินงานภายในสำนักงานให้ดียิ่งขึ้น และยินดีร่วมสนับสนุนส่งเสริมแก่องค์กรอื่นๆ ในด้านการจัดการพลังงานและอนุรักษ์พลังงานต่อไป

Green Office