ทีมเนคเทค สวทช. ร่วมแชร์ประสบการณ์วิจัยในเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ ECTI-CARD 2023

Facebook
Twitter

27 เมษายน 2566 : นักวิจัยกลุ่มวิจัยอุปกรณ์สเปกโทรสโกปีและเซนเซอร์(SSDRG) เนคเทค สวทช. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ (Keynote Speaker) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 15 (ECTI-CARD 2023) ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาชุมชนอัจฉริยะ: Innovations and Creative Technologies for Developing Smart Communities”

พิธีเปิด ECTI-CARD 2023

ดร.มติ ห่อประทุม หัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีเซนเซอร์แสงไฟฟ้าเคมี บรรยายในหัวข้อ “Nano-engineering Approaches Toward Advanced Sensor with Data Analytics Platform in the AI Era” กล่าวถึงการวิจัยพัฒนาของทีมวิจัย อาทิ Thin Film, Sensor ต่างๆ และ Gass Sensor, ชิปขยายสัญญาณรามานที่ช่วยเพิ่มศักยภาพการตรวจอัตลักษณ์ของสารเคมี ล่าสุดได้ประยุกต์ใช้ชิปขยายสัญญาณรามานในงานคัดกรองการตรวจวินิจฉัยวัณโรค ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งการพัฒนาเซนเซอร์ ร่วมกับ Machine Learning สำหรับจำแนกสารเคมีไอระเหยง่ายร่วมกับ Chinese Academy of Sciences (CAS) ซึ่ง ดร.มติกล่าวทิ้งท้ายว่า การมี Sensor ที่ดีจะทำให้ข้อมูลที่มีคุณภาพ ส่งผลให้วิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้องและสอนให้ AI ทำงานได้อย่างแม่นยำด้วย

ดร.รุ่งโรจน์ จินตเมธาสวัสดิ์ นักวิจัย ทีมวิจัยเทคโนโลยีเทระเฮิรตซ์ บรรยายในหัวข้อ “Terahertz technology and recent advances in non-contact inspection” แบ่งปันประสบการณ์วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีเทระเฮิรตซ์กับการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย โดยได้เปรียบเทียบจุดเด่นของคลื่นเทระเฮิรตซ์เทียบกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในย่านความถี่อื่น และพูดถึงแนวโน้มการนำไปประยุกต์ใช้ในงานตรวจสอบแบบไม่ทำลายต่างๆ เช่น ด้านการเกษตรและอาหาร ด้านอุตสาหกรรม ด้านความปลอดภัย ด้านการแพทย์ และด้านเภสัชกรรม จากนั้นจึงได้บรรยายเกี่ยวกับงานวิจัยทางด้าน THz imaging และ THz spectroscopy ที่น่าสนใจ รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในทีมวิจัย ที่มีการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ของเทคโนโลยีเทระเฮิรตซ์ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลแบบต่างๆ เช่น การประมวลผลสัญญาณ หรือการใช้ปัญญาประดิษฐ์ เพื่อผลักดันให้เกิดใช้งานในงานตรวจสอบด้านต่างๆ เช่น การตรวจสอบความชื้นในอาหาร การค้นหาวัตถุซุกซ่อนตามร่างกายหรือในบรรจุภัณฑ์ และการตรวจสอบปริมาณสารสำคัญในผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นต้น

ECTI-CARD 2023 เป็นการประชุมวิชาการระดับชาติที่มุ่งเป้าผลงานวิจัยที่เป็นการประยุกต์ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ (Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology) โดยมีจุดมุ่งหมายหลักของการจัดงานเพื่อรวบรวมผลงานวิจัย บทความวิชาการ งานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และการพัฒนาเชิงประยุกต์ รวมถึงเพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย ผู้พัฒนา ผู้ใช้งาน และหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกัน อีกทั้งสามารถนำผลงานที่ตีพิมพ์ไปพัฒนาต่อยอดในระดับชาติ ระดับสากล และพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ได้ การประชุมครั้งนี้จัดโดยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2566 ณ Hua Hin Grand Hotel & Plaza

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://ecticard2023.ecticard.org/
ขอบคุณภาพจาก ECTI-CARD 2023