AWS ชวนผู้บริหารองค์กรระดับประเทศ แลกเปลี่ยนทิศทางการใช้ข้อมูล และ AI

Facebook
Twitter

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการเนคเทค สวทช. ได้เข้าร่วมในกิจกรรม AWS Summit Bangkok ExecLeaders อีกหนึ่งไฮไลท์ภายในงาน AWS Summit Bangkok 2024 เพื่อเป็นเวทีให้ผู้บริหารองค์กรชั้นนำระดับประเทศ ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ และประสบการณ์ตรงทั้งการดำเนินธุรกิจ การเปลี่ยนผ่านด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่จะมีส่วนช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร โดยมี นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวเปิดงาน

โอกาสนี้ ดร.ชัย ผู้อำนวยการเนคเทค สวทช. ได้ร่วมอภิปรายในหัวข้อ “Powering Thailand’s Innovation with Data & AI” ร่วมกับผู้บริหารองค์กร ได้แก่
  • คุณตุลย์ โรจน์เสรี, Executive Vice President, Head of Data & Analytics Division, Bank of Ayudhya (Krungsri)
  • คุณฉัตรสุดา กาญจนรัตน์, Chief Information Officer, PTT Global Chemical
ดำเนินรายการ โดย  คุณอภิชาต อรุณคุณารักษ์ , Managing Director, Head of Technology, Thailand, Accenture และคุณทิพมาศ อจลากุล, Head of Commercial Industries, Thailand, AWS ได้ร่วมกันวิเคราะห์ เจาะลึกถึงประเด็นสำคัญในยุคแห่งข้อมูล (Data) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมให้แก่หลากหลายอุตสาหกรรมในประเทศไทย อาทิ การบูรณาการ AI และการวิเคราะห์ข้อมูลเข้ากับการดำเนินงานทางธุรกิจ กลยุทธ์สำหรับการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล โอกาสและความท้าทายในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลและ AI ภายใต้บริบทของประเทศไทย รวมถึงกรณีศึกษาการนำ AI ไปใช้งานจริงได้อย่างประสบความสำเร็จ

AWS Summit Bangkok 2024 ภายใต้แนวคิด “The future is now with data and generative AI” จัดโดย Amazon Web Services บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้าน Cloud Computing โดยมี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดงาน เพื่อยืนยันความพร้อมของไทยในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล พัฒนานวัตกรรมของประเทศ เพื่อรองรับฐานการลงทุนจากบริษัท Amazon ในประเทศไทย ในโอกาสเดียวกันนี้นายกรัฐมนตรี ยังได้แสดงความยินดีที่ AWS มีแผนลงทุนสร้าง Data Center ในประเทศไทย มูลค่ากว่า 190,000 ล้านบาท ภายในปี 2580 และโอกาสที่คนไทยจะได้ใช้ AWS Thailand Region อย่างเต็มตัวในช่วงต้นปี 2568 ซึ่งจากการลงทุนของ AWS นอกจากจะทำให้ไทยมีบริการ Cloud Computing ที่มีความมั่นคงและปลอดภัยแล้ว ยังสะท้อนว่า บริษัทเทคโนโลยีระดับโลกมองเห็นถึงศักยภาพ และเชื่อมั่นว่าจะเติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจของประเทศไทย