AI ตรวจวินิจฉัยพยาธิใบไม้ตับรู้ทัน ป้องกัน ปัญหา OV-CCA คว้ารางวัลเลิศรัฐ “รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี

Facebook
Twitter
 
ภาพและข้อมูลจาก | งานพัฒนาองค์กรและสื่อสารภายใน (ODIC) เนคเทค สวทช.
 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จัดพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งได้มีมติมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่มีผลการดำเนินการที่เป็นเลิศ ทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ การพัฒนาคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ และเปิดระบบราชการให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม โดยมีผลงานที่ส่งเข้าร่วมทั้งสิ้น 1,631 ผลงาน
โดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565
 
ผลงาน AI ตรวจวินิจฉัยพยาธิใบไม้ตับรู้ทัน ป้องกัน ปัญหา OV-CCA โดยความร่วมมือระหว่าง กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสุรนารี และ เนคเทค สวทช. โดยทีมวิจัยการประมวลผลและเข้าใจภาพ (IPU) กลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ (AINRG) ได้รับรางวัลเลิศรัฐ รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทนวัตกรรมการบริการ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ
 
โดยผลงานดังกล่าวเป็นการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) เข้ามาช่วยตรวจยืนยันการวินิจฉัยหาไข่หนอนพยาธิได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ สนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในพื้นที่ที่ขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้การรักษาที่ครบถ้วนทั่วถึง ลดโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งท่อน้ำดี มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีของประชาชน
 
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.nectec.or.th/news/news-pr-news/mou-ai-ovmif.html