คณะผู้บริหารจาก BIG เยือน เนคเทค สวทช. พร้อมหารือความร่วมมือในระยะต่อไป

Facebook
Twitter
7 มีนาคม 2565 – ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (เนคเทค สวทช.)โดย ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการ และ ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วย ดร.เจนกฤษณ์  คณาธารณา รองผู้อำนวยการ สวทช. และผู้อำนวยการ EECi  ดร.รวีภัทร์  ผุดผ่อง ผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมืออุตสาหกรรมสมัยใหม่ ดร.ประพัฒน์  พันปี ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายความร่วมมืออุตสาหกรรมฐานชีวภาพ EECi และ ว่าที่ ร้อยตรี ดร. พรพรหม อธีตนันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี เนคเทค สวทช. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารบริษัท BIG นำโดย คุณปิยบุตร  จารุเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ คุณอนุพงษ์  เครือสุวรรณเวส ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพาณิชยกรรม และคุณวนัชพร ณ เชียงใหม่ ผู้จัดการส่วนงานพัฒนาเทคโนโลยีและธุรกิจใหม่

ดร.ชัย ขอบคุณความร่วมมือจาก BIG ที่ผ่านมา จากการเป็น System Integrator ในโครงการ IDA Platform และ การเป็นผู้ให้การสนับสนุนการจัด NECTEC-ACE 2021 และได้หารือกิจกรรมความร่วมมือระหว่าง BIG และ SMC ระยะต่อไป เพื่อร่วมกันสร้างความยั่งยืนให้กับภาคอุตสาหกรรมการผลิตของไทย รวมทั้งเชิญ BIG เข้าร่วมเป็น SMC Membership อีกด้วย

นอกจากนี้  ดร.เจนกฤษณ์ และทีม BIOPOLIS ได้นำเสนอความก้าวหน้าของ BIOPOLIS ณ EECi วังจันทร์วัลเลย์ พร้อมเชิญ BIG ร่วมเป็นพันธมิตรใน BIOPOLIS เพื่อร่วมพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยสู่อุตสาหกรรม ตามแนวทาง BCG Model