งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ

Thailand Pavilion ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ i-CREATe 2017)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการ Thailand Pavilion ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ 11 (i-CREATe 2017)