ข่าวสาร

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ประจำปี 2559

NECTEC ACE 2016
“เนคเทค 3 ทศวรรษ พัฒนาไทย งานวิจัยใช้ได้จริง”

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทคจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นเวทีสำคัญทางด้านวิชาการและการแสดงผลงานวิจัยของเนคเทคและพันธมิตร สำหรับในปี 2559 นี้ มีกำหนดจัดในวันที่ 12 กันยายน 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายใต้แนวคิด เนคเทค 3 ทศวรรษ พัฒนาไทย งานวิจัยใช้ได้จริง

การจัดประชุมฯ ในปี 2559 เป็นปีที่พิเศษในวาระที่เนคเทคครบรอบ 30 ปี ในปีนี้จึงเป็นการร้อยเรียงประสบการณ์ 30ปีที่ผ่านมา จากการสั่งสมการพัฒนารากฐานงานวิจัยเพื่อผู้ใช้งานในภาคส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม สังคม ชุมชน ในปัจจุบันเพื่อก้าวสู่อนาคตของประเทศไทยในยุค Thailand 4.0 ผู้เข้าร่วมงานจะได้พบกับนิทรรศการผลงานวิจัยพัฒนา เทคโนโลยี องค์ความรู้ และนวัตกรรมที่เนคเทคและพันธมิตรคิดค้นขึ้น ในการนำไปใช้เป็นพื้นฐานหรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจ สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้ รวมถึงงานด้านการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านสุขภาพ และการแพทย์ ด้านเกษตรและอาหาร ด้านสังคม ชุมชน การศึกษา ด้านเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม และเป็นเวทีทางวิชาการสำหรับการนำเสนอ การอภิปราย และการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ อีกด้วย

Cinque Terre
เข้าสู่เว็บไซต์ NECTEC-ACE 2016