ข่าวสาร

NECTEC Annual Conference and Exhibition 2017

การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นเครื่องมือสำคัญในการนำประเทศไปสู่ ไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้แนวคิดขับเคลื่อนประเทศให้มีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดอย่างยั่งยืนผ่านนวัตกรรม (สปริงบอร์ดนวัตกรรม) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง รวมทั้งการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ ในระยะยาว

การขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่จุดดังกล่าว จะต้องอาศัยการกำหนดเป็นนโยบายและมีมาตรการสำคัญมาสนับสนุน ดังเช่น ยุทธศาสตร์ที่ 8 ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้กำหนดให้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้รัฐบาลยังมีนโยบายสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้น โดยมีเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาต่อจีดีพีประเทศ (R&D/GDP) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5 ภายในปี พ.ศ. 2564 และไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.5 ภายในปี พ.ศ. 2579 การออกมาตรการการพัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรม New S-curveในอนาคตซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ (New Growth Engines) ของประเทศให้เติบโตได้อย่างก้าวกระโดด

NECTEC-ACE 2017
“งานวิจัยใช้ได้จริง สปริงบอร์ดนวัตกรรม”

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย เนคเทค-สวทช. ในฐานะศูนย์แห่งชาติที่มุ่งเน้นวิจัยพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการวิจัยเพื่อสนับสนุนการเติบโตของประเทศในด้านดังกล่าว ปัจจุบันมีหน่วยวิจัย 9 หน่วยประกอบด้วย หน่วยวิจัยด้านวิทยาการสื่อสารของมนุษย์และคอมพิวเตอร์ หน่วยวิจัยด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและการคำนวณ หน่วยวิจัยด้านอิเล็กทรอนิกส์และระบบทางชีวการแพทย์ หน่วยวิจัยด้านอุปกรณ์สเปกโทรสโกปีและเซนเซอร์ หน่วยวิจัยด้านระบบอัตโนมัติและอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง หน่วยวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ หน่วยวิจัยด้านเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยวิจัยด้านเทคโนโลยีไร้สายและความมั่นคง และหน่วยวิจัยด้านนวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ โดยในทุกๆ ปี เนคเทคจะจัดให้มีงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ เพื่อนำเสนอผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานร่วมกับพันธมิตร รวมถึงเป็นเวทีในการพบปะ รับฟัง และหารือ เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยให้ดียิ่งขึ้น

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการของเนคเทคประจำปี 2560 หรือ NECTEC Annual Conference and Exhibition 2017 (NECTEC ACE 2017) กำหนดจัดในวันที่ 11 กันยายน 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายใต้แนวคิด งานวิจัยใช้ได้จริง สปริงบอร์ดนวัตกรรม โดยมีเป้าหมายเป็นเวทีเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยพัฒนาที่จะเป็น สปริงบอร์ดให้กับภาคส่วนต่างๆ ของประเทศไทย คือ การสร้างผลงานวิจัยที่เป็นตัวเร่งสำคัญ (Springboard) ในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมาย Thailand 4.0 ได้อย่างก้าวกระโดด ภายใต้กรอบวิจัยมุ่งเน้น 5 ด้านของเนคเทคในปัจจุบัน คือ

  1. ด้านเกษตรและอาหาร
  2. ด้านอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
  3. ด้านสุขภาพและการแพทย์
  4. ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  5. ด้านการศึกษาการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ภายในงานจะมีการนำความรู้จากงานวิจัยของเนคเทค มานำเสนอในรูปแบบการสัมมนาวิชาการ และการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานวิจัยพัฒนา เทคโนโลยี องค์ความรู้ และนวัตกรรมที่เนคเทคและพันธมิตรร่วมพัฒนาขึ้น เพื่อนำไปใช้เป็นพื้นฐานหรือพัฒนาต่อยอด ซึ่งจะช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการเติบโตของการดำเนินธุรกิจ สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้ รวมถึงเกิดผลลัพธ์ในเชิงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน