เนคเทคโชว์ผลงาน “มอเตอร์และบริการทดสอบมอเตอร์ของ SMC” ในสัมมนาทางวิชาการทดสอบในส่วนของแบตเตอรี่ของยานยนต์ไฟฟ้า

Facebook
Twitter

19 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ เนคเทค สวทช. โดยทีมวิจัยผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (IPP) นำผลงานที่ EV Conversion อุปกรณ์สำคัญใน “ยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง”  พร้อม มอเตอร์และบริการทดสอบมอเตอร์ของ ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน SMC จากทีมวิจัยมอเตอร์และการแปลงผันกำลังงาน (MAP) นอกจากนี้ยังมีผลงาน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ BMS, IMD, BMS HIL, VCU/HMI จากศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ นอกจากนี้ภายในงานมีการจัดบูธแสดงเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์จากบริษัท ไออาร์ซี เทคโนโลยีส์ จำกัด (IRC Technologies)  เกี่ยวกับเครื่องวัดอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมจัดแสดงและนำเสนอแก่ผู้ร่วมงานอีกด้วย

ในโอกาสนี้ บริษัทโดยคุณสุริยัน พงศ์วิทย์สกุล Application Engineer Manager IRC Teachnologies เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ 3 เรื่องสำคัญ

  • EV Batteries Info and Testting แบตเตอร์รี่ยานยนต์ไฟฟ้าและการทดสอบ
  • EV Battery Management System (Battery BMS) ระบบจัดการแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า
  • EV Charging techniques and Charging station testing เทคนิคการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า และการทดสอบสถานีชาร์จ

หลังจากบรรยายให้ความรู้ที่สำคัญสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าแล้วคุณสุริยัน พงศ์วิทย์สกุล ได้มีการพาชมเครื่องมือการทดสอบการชาร์จ รวมถึงเล่าวิธีการใช้งานในเรื่องของ EV Charging Station Testing Lab และเยียมชมกระบวนการระบบการชาร์จและการทดสอบที่ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สวทช. (PTEC)