ผลการค้นหา

Tag: service

สถาบันประเมินและรับรองเทคโนโลยีดิจิทัล (DTEC)

สถาบันประเมินและรับรองเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นหน่วยงานพื้นฐานที่มีหน้าที่สำคัญมากหน่วยหนึ่งในระบบการค้าของโลก ในฐานะที่เป็นคนกลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสินค้า/บริการ ว่าสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานที่ตกลงกันไว้หรือไม่