ผลการค้นหา

Tag: NECTEC

ปลัดกระทรวงวิทย์ฯ และคณะ เยี่ยมชมผลงาน สวทช.

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 : รองศาสตราจารย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ เดินทางเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมคณะผู้บริหารสวทช. ให้การต้อนรับ พร้อมนำชมผลงาน ณ โถงนิทรรศการ INC2 Tower B ชั้น 1 ระหว่างเวลา 9.45 – 11.00 น. ในการนี้ เนคเทค/สวทช. โดย ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม รองผู้อำนวยการเนคเทค ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งผลงานที่นำมาจัดแสดงประกอบด้วย What2Grow โครงการบูรณาการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร DentiiScan 2.0 เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานทันตกรรมและศัลยกรรมบริเวณใบหน้าขากรรไกร BodiiRay เครื่องเอกซเรย์ดิจิทัลสองมิติแบบ U-Arm ReachBook โปรแกรมอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ SQR บาร์โค้ดสองมิติของภาษามือ สำหรับคนพิการทางการได้ยิน NETPIE แพลตฟอร์มสื่อสารเพื่อเชื่อมต่อทุกสรรพสิ่ง

[Press Release] เนคเทคจับมือเครดิตบูโรทำวิจัยเพื่อสาธารณะ

2 พฤศจิกายน 2559 : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) ร่วมจัดพิธี “การลงนามบันทึกความเข้าใจในการจัดทำผลงานทางวิชาการเผยแพร่ต่อสาธารณะ” โดยความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำบทความ บทวิเคราะห์ หรือบทวิจัย เกี่ยวกับเสถียรภาพทางการเงินของภาคครัวเรือนภาคธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศไทยเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ ผู้บริหารของทั้ง 2 หน่วยงาน ได้แก่ ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และนายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่เครดิตบูโร ร่วมในพิธีการลงนามในบันทึกความร่วมมือดังกล่าว โดย ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการเนคเทคกล่าวว่า บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) เป็นองค์กรกลางที่ตั้งขึ้นมาเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อ และบัตรเครดิต โดยข้อมูลเหล่านี้ได้มาจากทั้งสถาบันการเงินและ Non-Bank ที่เป็นสมาชิกขององค์กรกลาง จะทำหน้าที่เป็นคนเก็บข้อมูลเหล่านี้ได้ให้สมาชิก หรือบุคคลทั่วไปให้เข้ามาดูได้ว่ารายละเอียด สินเชื่อ หรือบัตรเครดิต ซึ่งบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติยินดีที่จะนำส่งข้อมูลเชิงสถิติเพื่อประโยชน์ในการให้ เนคเทคนำมาจัดทำบทความ บทวิเคราะห์ หรือบทวิจัยเกี่ยวกับด้านระบบการเงิน และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของภาคครัวเรือน และธุรกิจของประเทศไทย ในการวิจัยและพัฒนาเพื่อจัดทำผลงานทางวิชาการเผยแพร่ต่อสาธารณะ ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น