ผลการค้นหา

Tag: NECTEC Hall of Fame 2013

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้รับรางวัล Thailand Energy Award 2013

กระทรวงพลังงาน โดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้จัดให้มีการประกวด Thailand Energy Awards ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการยกย่องและแสดงความชื่นชมแก่หน่วยงานภาครัฐ บริษัทเอกชน โรงงาน อาคาร บุคลากร และผู้มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน อันจะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่องค์กรต่างๆ ให้เกิดการตื่นตัวในการอนุรักษ์พลังงานและผลักดันให้เกิดการพัฒนาพลังงานทดแทนมากยิ่งขึ้น รวมถึงการคัดเลือกผู้ที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปร่วมประกวดโครงการดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในระดับภูมิภาคอาเซียน โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านพลังงานทดแทน (2) ด้านอนุรักษ์พลังงาน (3) ด้านบุคลากร(4) ด้านพลังงานสร้างสรรค์ (5) ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ซึ่งในปีนี้มีหน่วยงาน และผู้สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวด จำนวน 263 ราย มีผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2013 ในประเภทต่างๆ รวมทั้งสิ้น 72 รางวัล โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถบริหารจัดการและดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้แนวคิด NECTEC Go Green

โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ได้รับพระราชทานรางวัลโครงการดีเด่นของชาติ พ.ศ.๒๕๕๖ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เข้าเฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทานรางวัลเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี แทนพระองค์ ในวันอังคารที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศาลาดุสิดาลัยสวนจิตรลดา จากผลงาน “โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย” ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับพระราชทานรางวัลโครงการดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ดร.กว้าน สีตะธนี ร.ผศอ. คุณกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผช.ผพว. ดร.กัลยา อุดมวิทิต ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารและสนับสนุนงานวิจัย และคุณเจษฎา จงสุขวรากุล หัวหน้างานพัฒนาวิชาชีพและเยาวชนไอที ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ได้คัดเลือกบุคคล หน่วยงานและโครงการที่ทำคุณประโยชน์เป็นที่ประจักษ์ต่อประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาประกาศยกย่องให้เป็นผลงานดีเด่นของชาติ ผลงานของผู้ได้รับรางวัลนี้จะเป็นแบบอย่างต่อสังคม