ผลการค้นหา

Tag: NECTEC Hall of Fame 2012

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้รับรางวัล Thailand Energy Award 2012

รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านพลังงาน ประเภททีมงานด้านพลังงานอาคารควบคุม เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้อง The Synergy Hall อาคาร C ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ (EnCo) กรุงเทพฯ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “Thailand Energy Awards 2012” ให้กับองค์กรและผู้ประกอบการที่มีผลงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการพัฒนาพลังงานทดแทน จำนวน ๕๖ ราย จัดโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เพื่อเป็นการยกย่องและแสดงความชื่นชมแก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นทั้งในด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน ตลอดจนเผยแพร่ผลสำเร็จของการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทนให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและสนใจ ได้นำไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยผู้ร่วมงานประกอบด้วย นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ผู้บริหารกระทรวงพลังงาน ผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานที่ได้รับรางวัลกว่า ๓๐๐ คน ในปีนี้ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) หน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถคว้าสุดยอดรางวัลด้านพลังงานไทยระดับสากล Thailand Energy Awards 2012 รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านพลังงาน