ผลการค้นหา

Tag: Manufacturing

Best practices & Lesson learnt – AI in Manufacturing

แทบทุกอุตสาหกรรมการผลิต นำ “AI” มาใช้ในเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน AI กับงานด้านอุตสาหกรรมการผลิตนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่

NECTEC x NEPCON Thailand 2022

อุตสาหกรรม 4.0 บริบทของไทย – กลยุทธ์การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและแนวปฏิบัติสู่ความสำเร็จ