ผลการค้นหา

Tag: APEC

รวมตัวเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ในการประชุม “APEC Workshop on Accelerating Industry 4.0”

ขับเคลื่อนภาคการผลิต, การสร้างหลักสูตร และพัฒนากำลังคนที่มีทักษะสูง, กำหนดแนวทางข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับความพร้อมของอุตสาหกรรม 4.0