ผลการค้นหา

Tag: เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

1 นาทีกับ BCG model | Aqua-IoT นวัตกรรมอัจฉริยะเพื่อฟาร์มสัตว์น้ำ

เนคเทค สวทช. พัฒนาระบบ Aqua-IoT นวัตกรรมอัจฉริยะเพื่อฟาร์มสัตว์น้ำ ซึ่งประกอบด้วย ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำ ระบบตรวจวัดสภาพอากาศเหนือบ่อเพาะเลี้ยง

“Aqua-IoT” นวัตกรรมอัจฉริยะเพื่อฟาร์มสัตว์น้ำ

เนคเทคยกระดับผู้ประกอบการสัตว์น้ำด้วยเทคโนโลยี Aqua-IoT ขยายผลใช้งานจริงในพื้นที่ภาคตะวันออก ส่งเสริมอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน