ผลการค้นหา

Tag: สูตรวิศวกรรมบูรณาการระบบการผลิต

5 หน่วยงาน MOU พัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมบูรณาการระบบการผลิต (Manufacturing System Integration Engineer) จัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา

สวทช. ร่วมลงนามความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมบูรณาการระบบการผลิต (Manufacturing System Integration Engineer) เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา