ทีมวิจัยการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ (HBA)

Facebook
Twitter

มนุษย์ทุกคนสร้างข้อมูลด้านสุขภาพของตนเองอยู่เป็นประจำ และด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในปัจจุบัน แนวโน้มความสนใจในการส่งเสริมสุขภาพ ประกอบกับเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลสุขภาพที่มีความเป็นไปได้และเข้าถึงทุกคนมากยิ่งขึ้น ทีมวิจัยการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์เห็นถึงโอกาสในการใช้เทคโนโลยี เพื่อสร้างนวัตกรรมในการส่งเสริมสุขภาพของประชากรไทยในรูปแบบต่างๆ ในหลายช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็นการเก็บข้อมูลสุขภาพระยะยาว (Longitudinal data) ของบุคคล เพื่อทำการวิเคราะห์และรวบรวมเป็นข้อมูลสุขภาพของประเทศไทย หรือการแก้ไขปัญหาเฉพาะของแต่ละบุคคลในด้านต่างๆ เช่น โปรแกรมแนะนำอาหารเพื่อให้ได้สารอาหารที่เหมาะสม โปรแกรมการคัดกรองพัฒนาการด้านการเจริญเติบโตของเด็ก เป็นต้น ทีมวิจัยการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ จึงจัดตั้งขึ้นมาเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีการรวบรวม จัดการ ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพและพฤติกรรมมนุษย์ เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงสมบูรณ์สำหรับคนไทย ทุกเพศ ทุกวัย โดยเน้นการพัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์ของหน่วยงานเครือข่าย เพื่อให้เทคโนโลยีที่พัฒนาสามารถนำไปตอบโจทย์การส่งเสริมสุขภาพ ทั้งในระดับบุคคล และระดับการพัฒนานโยบายสุขภาพสำหรับประเทศชาติ

สารบัญ

วิสัยทัศน์

เป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีเพื่อติดตามและส่งเสริมการมีสุขภาพดีของคนไทยด้วยการใช้ข้อมูลและนวัตกรรมการวิเคราะห์ข้อมูล

พันธกิจ

 • สร้างแพลตฟอร์มสำหรับติดตามข้อมูลสุขภาพคนไทย
 • พัฒนาเครือข่ายวิจัยทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้มีการต่อยอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการติดตามและดูแลสุขภาพ
 • พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการส่งเสริมสุขภาพรวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชนทั่วไป

เทคโนโลยีหลัก

 • Predictive Health and Lifestyle Analytics
 • Human Behaviour Analysis
 • Time-series Data Analysis
 • Optimization and Data Mining
 • Recommendation Systems

บุคลากรและความเชี่ยวชาญ

 • ดร.สุปิยา เจริญศิริวัฒน์ : Artificial Intelligence, Evolutionary Computation, Adaptive Clustering Algorithms, Recommender Systems
 • ดร.พิมพ์วดี เชาวลิต อาหวาด : Data Stream Clustering Algorithms, Data Mining, Data Analytics
 • ดร.นันทพร รติสุนทร : Mathematical Modeling and Optimization, Game Theory, Stochastic Processes and Applied Statistics
 • ดร.สุพร พงษ์นุ่มกุล : Human-Computer Interaction, Blockchain
 • ดร.นิดา ชาติวัฒนศิริ : System Reliability & Maintenance Modeling Optimization
 • นางอาภัททา ปี่ทอง : UX/UI, 3D Visualisation
 • นางสาวปารุสก์ บุญพร : Web Development, Data Processing, Database Management
 • นายพงษ์ศักดิ์ ติยานันทิ : Web Development, Geographic Information System, Data Analytics, Database Management
 • นายกรวัฒน์ พลเยี่ยม : Data Analytics
 • นางสาวปิยวรรณ ทองพลอย : Web Development, Chatbot Development
 • นายเกษมสันต์ กวีวัฒนากูร : Web Development, Data Analytics
 • นางสาวกันยามาศ เลิศกวินอนันต์ : Web Development, Chatbot Development

ติดต่อ

ทีมวิจัยการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ (HBA)
กลุ่มวิจัยวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ (DSARG)
อีเมล: dsarg-hba[at]nectec.or.th
หมายเลขโทรศัพท์: (+66) 2-564-6900 ext. 72291, 2541