ผลงานวิจัยเนคเทค สวทช. x กปน. คว้า 2 รางวัล Vietnam Fund For Supporting Technological Creations

Facebook
Twitter
ผลงาน “ระบบวิเคราะห์เสียงน้ำรั่วด้วยปัญญาประดิษฐ์และบริหารจัดการข้อมูลผ่านเครือข่ายคลาวด์ : AI-based water leak detection system with cloud information management” คว้ารางวัล Gold Prize และ VIFOTEC Special Award จาก Vietnam Fund For Supporting Technological Creations 🏆👏✨
 
จากเวทีประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ ในงาน “Seoul International Invention Fair 2022” (SIIF 2022) ซึ่งจัดขึ้นโดย Korea Invention Promotion Association (KIPA) เมื่อวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2565 ณ Coex Convention & Exhibition Center กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

ผลงาน “ระบบวิเคราะห์เสียงน้ำรั่วด้วยปัญญาประดิษฐ์และบริหารจัดการข้อมูลผ่านเครือข่ายคลาวด์ : AI-based water leak detection system with cloud information management” เป็นผลงานวิจัยระหว่าง กปน. ร่วมกับ ทีมวิจัยเทคโนโลยีระบบวัดและควบคุมระยะไกล (IST) กลุ่มวิจัยการควบคุมและอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง (ACERG) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค สวทช.) ร่วมวิจัยพัฒนาโดย ดร.รังสฤษฏ์ วณิชย์จิรัฐติกาล คุณสุนิศา คำสาย ดร.ณัฐวุฒิ กิจบุตราวัฒน์ คุณกิตติพงษ์ คำสาย คุณอุ่นพงศ์ สุภัคชูกุล และดร. จิตติวุฒิ สุวัตถิกุล

ระบบวิเคราะห์เสียงน้ำรั่วใช้ปัญญาประดิษฐ์ เรียนรู้จดจํา และจําแนกคุณลักษณะ ของเสียงที่ตรวจวัดจากมาตรวัดน้ำได้ว่าเป็นเสียงน้ำรั่วหรือเสียงอุปสรรคได้เทียบเคียงกับผู้เชี่ยวชาญโดยที่ความแม่นยําในการหาท่อรั่วไม่ได้รับผลกระทบจากความเหนื่อยล้าของผู้ปฏิบัติงาน ระบบฯ ประกอบด้วยโปรแกรมบนสมาร์ตโฟนใช้งานร่วมกับแท่งฟังเสียงสําหรับเก็บข้อมูลและวิเคราะห์เสียงน้ำรั่วภาคสนาม และโปรแกรมบริหารจัดการเสียงน้ำรั่วทํางานบน Server ทําหน้าที่รวบรวมข้อมูลเสียงน้ำรั่วจากอุปกรณ์ภาคสนามและจัดเก็บเข้าสู่ฐานข้อมูลกลางเพื่อใช้สร้างรูปแบบการวิเคราะห์เสียงของระบบปัญญาประดิษฐ์