เนคเทคจัดแสดงนวัตกรรมเกษตร ในงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก 2566

Facebook
Twitter

เนคเทคจัดแสดงผลงาน Line bot โรคข้าว/สตรอว์เบอร์รี และระบบตรวจวัดนาข้าวแบบเปียกสลับแห้ง นวัตกรรมไทยสู้โรค และภัยแล้ง ในงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก 2566

งานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก (มหกรรมเกษตรยั่งยืน) ครั้งที่ 23 ในปีนี้จัดขึ้นที่บึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 11-13 ธ.ค. 2566 นำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในกระบวนการผลิตที่เหมาะสมกับพื้นที่ สู่การทำเกษตรสร้างมูลค่า เพื่อเป็นเวทีเชื่อมโยงตลาด ระหว่างกลุ่มเกษตรกรและผู้รับซื้อข้าวทั้งในและต่างประเทศ ให้มีช่องทางการขายที่หลากหลาย โดยอาศัยความร่วมมือภาครัฐและเอกชนด้านการเกษตรเป็นกำลังสำคัญ ซึ่งจะเป็นอีกพลังที่เข้มแข็งในการพัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตร ตลอดจนสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้โดยใช้ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” เพื่อยกระดับภาคเกษตร และช่วยเหลือเกษตรกรไทย ให้กินดีอยู่ดี โดยได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการต่าง ๆ องค์กรภาคเอกชน สภาอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด ชมรมโรงสีข้าวจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนกลุ่มองค์กรเกษตรกร และผู้ประกอบการร้านค้าต่าง ๆ

สวทช. เล็งเห็นความสำคัญในด้านการเกษตรซึ่งถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ BCG ได้นำผลงานนวัตกรรมสำหรับพี่น้องชาวเกษตรแบบใช้งานง่ายและได้ประสิทธิภาพของศูนย์ฯ แห่งชาติ จัดแสดงในโซนนิทรรศการ เรื่องการพัฒนาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาด้วยการวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม อาทิ

  • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) นำเสนอผลงาน
    – LineBot โรคข้าว/สตรอว์เบอร์รี เป็นนวัตกรรมยุคใหม่เกษตรกรสามารถใช้งานได้ไม่ยุ่งยากผ่านโปรแกรมไลน์ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีอยู่แล้วทุกคน ถือเป็นอีกทางเลือกหนึงของเกษตรกรในการวินิจฉัยโรคข้าวได้ด้วยตัวเอง เพียงแค่ถ่ายภาพและส่งเข้าไปในกลุ่มก็จะได้คำตอบ พร้อมแนวทางการแก้ไขโรคโดยการเรียนรู้เชิงลึกจากนักวิชาการด้านการเกษตร เพียงเท่านี้ชาวนาไทยก็จะปลอดภัยจากโรคข้าว
    – ระบบตรวจวัดนาข้าวแบบเปียกสลับแห้ง (Alternate Wet & Dry) เป็นการทำนาแบบไม่ต้องกังวลเรื่องของน้ำเนื่องจากตัวนวัตกรรมนี้จะคอยตวบคุมระดับน้ำเข้าและออก ในแปลงนาให้เหมาะสมตามช่วงเวลา เพื่อกระตุ้นรากและลำต้นของข้าวให้แข็งแรงขึ้น เนื่องจากดินและรากได้รับอากาศทำให้สามารถดูดปุ๋ยได้ดีขึ้น ลดการใช้ปุ๋ย เมื่อต้นข้าวแข็งแรงก็จะแตกกอมากขึ้น รวงข้าวสมบูรณ์ ช่วยเพิ่มผลผลิด ลดการระบาดของโรคและแมลง ลดการใช้สารเคมี ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลงไปด้วย
  • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) นำเสนอผลงาน “BCG การพัฒนาพันธุ์ข้าว”
  • ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ นำเสนอผลงาน “เครื่องวัดความหอมข้าวด้วยนวัตกรรมจมูกอัจฉริยะ”
  • สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) นำเสนอตัวอย่างสายพันธุ์ข้าวที่พัฒนาขึ้น สารชีวภัณฑ์ พืชหลังนา (ถั่วเขียว) สารชีวภัณฑ์ อาหารโค TMR การแปรรูปข้าว สิ่งทอ นอกจากนี้ยังนำเสนอตัวอย่างกลุ่มเกษตรกรในเครือข่าย สท. ที่เป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว อีกด้วย