SMC ต้อนรับ คณะผู้บริหารบริษัท ซัมมิท อาร์แอนด์ดี เซ็นเตอร์ จำกัด

Facebook
Twitter

13 มิ.ย. 65 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ให้การต้อนรับ คุณกรกฤช จุฬางกูร ประธานบริหาร บริษัท ซัมมิท อาร์แอนด์ดี เซ็นเตอร์ จำกัด พร้อมคณะผู้บริหาร จำนวน 12 ท่าน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (Sustainable Manufacturing Center : SMC) ณ อาคาร NECTEC Pilot Plant จ.ปทุมธานี

ในโอกาสนี้ ดร.กุลชาติ มีทรัพย์หลาก หัวหน้าทีมระบบไซเบอร์-กายภาพ กลุ่มวิจัยไอโอทีและระบบอัตโนมัติสำหรับงานอุตสาหกรรม (CPS/ IIARG) ดร.พรพรหม อธีตนันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์วิจัยตลาดและถ่ายทอดเทคโนโลยี (SPD) และทีมนักวิจัยระบบไซเบอร์-กายภาพ ร่วมต้อนรับ และนำเสนอการดำเนินงานของศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน หรือ SMC ที่ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย มุ่งตอบโจทย์การผลิตยุคใหม่พัฒนาไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยมีภารกิจสำคัญทั้งทางด้านการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ความเข้าให้แก่บุคลากรทุกระดับในสายการผลิต การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงเทคโนโลยีและธุรกิจ การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ส่งเสริมการจัดทำและพัฒนามาตรฐาน บริการตรวจประเมินความพร้อมสำหรับภาคการผลิต การพัฒนาระบบสายการผลิตตัวอย่าง และ Testbed ที่ทันสมัย พร้อมการจัดแสดงชุดสาธิต ชุดทดสอบ เทคโนโลยี ที่มีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร เสมือนโรงงาน และแนวคิดบริหารจัดการเพื่อให้ภาคการผลิตได้ทดลองการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตของตนเอง รวมถึงเป็นศูนย์เรียนรู้ จัดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะให้แก่ผู้ใช้งานจริงภายในโรงงาน

คณะฯ ได้เข้าชมระบบต่าง ๆ ภายในศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) ได้แก่

  • โรงงานแห่งการเรียนรู้ดิจิทัลลีน นำเสนอโดย ดร.ธนกร ตันธนวัฒน์
  • ระบบชุดสาธิตการเชื่อมต่อและการทำงานเครื่องจักรด้วย IIoT นำเสนอโดย ดร.ธีรเชษฐ์ สูรพันธุ์
  • ระบบควบคุมอัตโนมัติและ IIoT ในงานอุตสาหกรรม นำเสนอโดย คุณรพีพงศ์ โชครุ่งอิสรานุกูล       
  • ชุดทดสอบมอเตอร์และระบบส่งกำลัง นำเสนอโดย ดร.สุวัฒน์ โสภิตพันธ์ 

ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC)
ตอบโจทย์การผลิตยุคใหม่ พัฒนาไทยสู่ Industry 4.0
Website : https://www.nectec.or.th/smc
Facebook : https://www.facebook.com/smceeci