SMC จัดอบรม “การออกแบบปรับปรุงผังโรงงานโดยใช้ Lean Flow” ให้แก่นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

Facebook
Twitter

ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) โดยกลุ่มวิจัยไอโอทีและระบบอัตโนมัติสำหรับงานอุตสาหกรรม และศูนย์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเฉพาะด้าน (COTT) ระบบการผลิตแบบดิจิทัลลีนและการจัดการโลจิสติกส์ ร่วมจัดกิจกรรมอบรม “การออกแบบปรับปรุงผังโรงงานโดยใช้ Lean Flow” นำโดยอาจารย์วุฒิพงษ์ ปะวะสาร อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เข้าร่วมอบรม โดยมี ดร.ธนกร ตันธนวัฒน์ นักวิจัยทีมระบบไซเบอร์-กายภาพ (CPS) และทีมวิจัยให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรให้ความรู้ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 ณ โรงงานแห่งการเรียนรู้ด้านดิจิทัลลีน (Digital Lean Learning Factory) อาคาร NECTEC Pilot Plant สวทช. จ.ปทุมธานี

กิจกรรมอบรมครั้งนี้ เป็นการอบรมภาคปฏิบัติในโรงงานจำลองที่มีสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกับสายการผลิตจริง โดยมุ่งเน้นให้ผู้รับการอบรมได้มีโอกาสเรียนรู้ทักษะการเก็บและเตรียมข้อมูลสำหรับการปรับปรุงผังโรงงาน ทักษะการใช้งาน Lean Flow และทักษะการทำงานเป็นทีมเพื่อออกแบบปรับปรุงผังโรงงาน อีกทั้งยังเป็นการทดสอบการใช้งาน Lean Flow สำหรับบุคคลภายนอกเป็นครั้งแรก ทั้งนี้ Lean Flow เป็นซอฟต์แวร์สำหรับออกแบบปรับปรุงผังโรงงานที่พัฒนาโดยทีมระบบไซเบอร์-กายภาพ และกำลังเข้าสู่การทดสอบภาคสนาม เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะผลักดันต้นแบบซอฟต์แวร์เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม การใช้ Lean Flow จะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถปรับปรุงการผลิตด้วยหลักการของลีนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น