SMC ต้อนรับคณะผู้แทนบริษัท คอมพลีท โอโตพาร์ท จำกัด

Facebook
Twitter

22 สิงหาคม 2565 เนคเทค สวทช.ต้อนรับคณะผู้แทนบริษัท คอมพลีท โอโตพาร์ท จำกัด ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและหารือแนวทางความร่วมมือศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) โดยมี ดร.กุลชาติ มีทรัพย์หลาก หัวหน้าทีมระบบไซเบอร์-กายภาพ (CPS) ให้การต้อนรับพร้อมด้วย ดร.สุวัฒน์ โสภิตพันธ์ นักวิจัยทีม CPS และคุณจริยา กอสุขทวีคูณ ผู้ช่วยปฎิบัติงานวิจัยศูนย์ SMC ร่วมต้อนรับและนำเสนอเทคโนโลยีการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0

โดย ดร.กุลชาติ มีทรัพย์หลาก หัวหน้าทีมระบบไซเบอร์-กายภาพ (CPS) นำเสนอการประยุกต์ใช้ระบบ IIoT ในงานอุตสาหกรรม การพัฒนา IDA Platform และองค์ความรู้เรื่องการ Upskill Reskill

ดร.สุวัฒน์ โสภิตพันธ์ นักวิจัยทีมระบบไซเบอร์-กายภาพ (CPS) นำเสนอ การหา Solution สำหรับ Predictive Maintainance และให้คำแนะนำในส่วนที่สามารถปรับเปลี่ยนโรงงานอุตสาหกรรมได้ก่อน

คุณจริยา กอสุขทวีคูณ  ผู้ช่วยปฎิบัติงานวิจัยศูนย์ SMC แนะนำการให้บริการศูนย์ SMC และหลักสูตรฝึกอบรมของศูนย์ฯ

ในช่วงท้ายบริษัทฯ ขอคำปรึกษาและหารือเพิ่มเติมซึ่งมีความสนใจเทคโนโลยีดังนี้ ระบบ Automation , การพัฒนาระบบ IoT , Robot การหยิบจับของชิ้นงานลด Cycle time , ระบบ Pokayoke , การทำ Preventive Maintainance การฝึกอบรมเรื่องการบำรุงรักษาเครื่องจักร และขอเชิญทีมวิจัยเข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ ในโอกาสต่อไป