[Hall of Fame] “เนคเทค” รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ ปี 61 ของ จ.ปทุมธานี

Facebook
Twitter

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี จัดให้มีพิธีมอบเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการประจำปี 2561 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) ได้รับเกียรติบัตรรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2561 ระดับจังหวัด โดยมี คุณโสภาวรรณ  วิทย์ดำรงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารโครงสร้างพื้นฐาน เป็นผู้แทนจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) รับมอบเกียรติบัตรจากนายนายจรูญศักดิ์  สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี 

บรรยากาศการรับมอบเกียรติบัตรรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
การจัดพิธีมอบเกียรติบัตร ใบรับรองและรางวัลแก่สถานประกอบกิจการของจังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่ได้ดำเนินการปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ เพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของลูกจ้าง พนักงาน ให้มีความปลอดภัยในการทำงาน มีระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี สามารถเป็นต้นแบบแก่สถานประกอบกิจการอื่น ตลอดจนเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน
 
ทีมงานที่มีส่วนร่วมกันทำให้เนคเทคได้รับเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2561
คณะกรรมการจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ปทุมธานี ได้เข้ามาตรวจสอบระบบบริหารจัดการด้านความ ปลอดภัยฯ พร้อมทั้งบรรยากาศในการตรวจสอบระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ และการเยี่ยมชมพื้นที่การทำงาน ของ เนคเทค เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561