NECTEC Talk แชร์ประสบการณ์และความท้าทายของงานด้าน “Autonomous Networked System”

Facebook
Twitter

เนคเทคจัดกิจกรรม NECTEC Talk ในหัวข้อสัมมนา “Autonomous networked system” อัปเดตเทคโนโลยี แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความท้าทายของงานวิจัยด้าน Autonomous Networked Systems (ANS) หรือระบบเครือข่ายอัตโนมัติ โดยได้รับเกียรติจาก Dr.Paul Harvey อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญทาง Autonomous Systems จาก James Watt School of Engineering, University of Glasgow สหราชอาณาจักร เป็นผู้บรรยาย และดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการเนคเทค ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรม

Autonomous networked system เป็นระบบเครือข่ายที่มีความสามารถในการทำงานอย่างอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีผู้ควบคุม สามารถเชื่อมต่อและประมวลผลข้อมูลทำงานได้เองโดยใช้ตัวบ่งชี้หรือข้อมูลภายในเครือข่าย ผู้ใช้สามารถตั้งค่าและกำหนดเงื่อนไขการทำงานได้ตามต้องการ และระบบจะสามารถทำงานตามเงื่อนไขนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ในสัมมนานี้ Dr.Paul ได้เล่าถึง ปัจจัยและความท้าทายของงานวิจัยพัฒนาด้าน Autonomous networked system อาทิ การออกแบบและพัฒนาระบบเครือข่ายอัตโนมัติ การควบคุมและบริหารจัดการเครือข่ายที่สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการรักษาความปลอดภัยของระบบจากการโจมตี เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีความท้าทายอื่นๆ เช่น การควบคุมและจัดการเครือข่ายในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง การปรับปรุงระบบให้ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับเทคโนโลยีล่าสุด การพัฒนาระบบที่ยืดหยุ่นและสามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ได้โดยไม่มีข้อจำกัดในการใช้งาน ต้องคอยรับมือจัดการปัญหาที่ซับซ้อนและค้นหาวิธีการแก้ไข/ปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง

ในตอนท้าย Dr.Paul ยังได้แนะนำข้อมูลการศึกษาต่อ ป.โท-เอก ที่ University of Glasgow อีกด้วย

ถ่ายภาพ : อัครพล กายขุนทด
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์