ทีม NAVANURAK ลงพื้นที่ภาคตะวันออก เป็นวิทยากรให้ความรู้กับคุณครูในพื้นที่ EEC ส่งเสริมการท่องเที่ยวโมเดล BCG

Facebook
Twitter

7-9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จ.ชลบุรี นักวิจัยเนคเทค สวทช. ร่วมให้องค์ความรู้กับคุณครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย ในพื้นที่ภาคตะวันออก ในวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ สังคมศึกษา เน้นด้านการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นความรู้ตามแนวคิดโมเดลเศรษฐกิจสร้างสรรค์ BCG เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อนำไปปรับใช้กับการเรียนสอนที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน

เปิด “หลักสูตรการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” (EEC) โดย ฝ่ายวิชาการ หลักสูตร และสื่อการเรียนรู้ สวทช. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ กลุ่มวิจัยวิทยาการข้อมูล และการวิเคราะห์ ดร.ปัฐมา กระต่ายทอง บรรยายให้ความรู้เรื่อง “การประยุกต์ความรู้ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ นวัตกรรมข้อมูล (Data Science)” คุณวัชชิรา บูรณสิงห์ ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส ทีมวิจัยเทคโนโลยี ภาษาธรรมชาติและความหมาย กลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ แนะนำการทำงานและการต่อยอดการใช้งาน “นวนุรักษ์แพลตฟอร์ม” การจัดเก็บข้อมูลวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์และท่องเที่ยวใน รูปแบบดิจิทัล

คุณภัทรพร มีคล้าย จากทีมวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย นำผู้เข้าอบรม เข้าสู่ช่วงกิจกรรม “ฝึกปฏิบัติ” การใช้งานระบบบริหารจัดการ การสร้างเส้นทาง การท่องเที่ยว การทำอุปกรณ์ Hologram และการทำ content สำหรับงาน Hologram

ปิดท้ายด้วยคุณวัชชิรา ให้ความรู้ถึงวิธีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ขั้นตอนการนำข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ ที่ได้เก็บเป็นทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือในรูปแบบต่าง ๆ การนำเข้าให้ข้อมูลนั้นเกิด การเชื่อมโยงกับนวนุรักษ์ แพลตฟอร์มสำหรับบริหารจัดการข้อมูลนวัตกรรม การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และจะทำให้ชุมชนหรือหน่วยงานสามารถจัดเก็บข้อมูลได้ด้วยตัวเอง ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การสร้างนวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า และบริการในท้องถิ่นให้ยังสามารถคงอยู่ได้อย่างยั่งยืน