[Hall of Fame] เนคเทครับโล่เกียรติคุณ “แบบอย่างของนวัตกรรมแห่งความสุข” จาก สสส.

Facebook
Twitter
Happy Workplace

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา คุณโสภาวรรณ วิทย์ดำรงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เป็นผู้แทนเข้ารับโล่เกียรติคุณ เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการโครงการที่เป็นแบบอย่างของนวัตกรรมแห่งความสุข (Good Practice) โดยมีคุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นผู้มอบโล่เกียรติคุณ ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

Happy Workplace

การมอบโล่เกียรติคุณดังกล่าว จัดขึ้นภายในงาน “Happy Workplace Forum นวัตกรรมสร้างสุข ปี 3 ครั้งที่ 1 มือถือไมค์ ไฟส่องหน้า” แล้วขยายเรื่อง “การวางแผนเพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุข” โดยตัวแทนนักสร้างสุข (นสอ.) ได้ร่วมนำเสนอโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร เรื่อง “โครงการสถานีผัก” (NECTEC Plant) ซึ่งเป็นตัวอย่างหนึ่งในการวางแผน และขับเคลื่อนการสร้างองค์กรแห่งความสุข เพื่อการพัฒนาองค์กรที่พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง นำไปสู่การเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน

Happy Workplace