คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้จัดการนวัตกรรมเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC)

Facebook
Twitter
smc
7 มีนาคม 2565 ทีมระบบไซเบอร์-กายภาพ (CPS) เนคเทค สวทช. ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร ผู้จัดการนวัตกรรม (Certified Innovation Manager : CIM) จาก 3 ภาคส่วน ได้แก่ มหาวิทยาลัย ภาครัฐและภาคเอกชน ผ่านอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (Regional Science Park) ทั้ง 3 ภูมิภาค (เหนือ อีสาน ใต้) เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC Learning Center) ณ อาคารเนคเทค Pilot Plant เพื่อรับทราบการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ฯ เพื่อเป็นการศึกษาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการจัดการนวัตกรรม และเป็นโอกาสในการสร้างความร่วมมือทางด้านการวิจัยและนวัตกรรมร่วมกันในอนาคต โดยมีงานประชาสัมพันธ์ และนักวิจัยให้การต้อนรับ ดังนี้
ชุดทดสอบมอเตอร์และระบบส่งกำลัง โดย ดร.สุวัฒน์ โสภิตพันธ์
โรงงานแห่งการเรียนรู้ดิจิทัลลีน โดย ดร.ธนกร ตันธนวัฒน์
ระบบชุดสาธิตการเชื่อมต่อและการทำงานเครื่องจักรด้วย IIoT โดย ดร.ธีรเชษฐ์ สูรพันธุ์