Call for Presentations – “ASEAN IVO Forum 2022” เวทีนำเสนอโครงการวิจัยพัฒนาทางด้าน ICT

Facebook
Twitter

“ASEAN IVO Forum 2022” เวทีนำเสนอโครงการวิจัยพัฒนาทางด้าน ICT เปิดโอกาสให้นักวิจัยได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน และประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยมีกำหนดจัดงานในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ณ กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการ และผู้ที่สนใจร่วมนำเสนอโครงการ ผลงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ที่จะเข้ามาช่วยตอบโจทย์การดำเนินงานใน 5 หัวข้อ ได้แก่

  1. ICT for Food
  2. ICT for Environment Protection and Disaster Prevention
  3. ICT for a Secure and Smart Community
  4. ICT for Health and Welfare
  5. ICT related Technologies and Applications (IoT, AI, blockchain, big-data, robotics, etc.)

กำหนดการ

– เปิดรับข้อเสนอ/ บทคัดย่อโครงการ : บัดนี้ – 30 กันยายน 2565
– ประกาศผลโครงการที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ : 1 พฤศจิกายน 2565
– ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกส่งรายละเอียดโครงการฉบับสมบูรณ์ : 7 – 21 พฤศจิกายน 2565
– นำเสนอในงาน ASEAN IVO Forum 2022 : 29 พฤศจิกายน 2565*
(กำหนดการ และสถานที่จัดงานจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

ท่านที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียด พร้อมลงทะเบียน ยื่นข้อเสนอโครงการได้ที่ https://www.nict.go.jp/en/asean_ivo/2022_Call_for_Presentations.html

ASEAN IVO : ICT Virtual Organization of ASEAN Institutes and National Institute of Information and Communication Technology (NICT, Japan) โดยเป้าหมายภารกิจของ ASEAN IVO คือ การแสวงหางานวิจัยเชิงกลยุทธ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) รวมถึงบริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนและประเทศญี่ปุ่น ที่จะสนับสนุนการดำเนินงาน โดยมุ่งตอบโจทย์ความต้องการพื้นฐาน แก้ไขปัญหา พัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาค เช่น ปัญหาความยากจน ขจัดความหิวโหย พัฒนาสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ พลังงานสะอาด การเติบโตทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม นวัตกรรม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาเมืองและชุมชนที่ยัง่ยืน การป้องกันภัยพิบัติ การดำเนินงานเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น

ASEAN IVO : https://www.nict.go.jp/en/asean_ivo