นักวิจัยเนคเทค สวทช. ตัวแทนประเทศไทยร่วมบรรยายในงาน “APEC International Conference on Leveraging Digital Twin Technology to Enhance Supply Chain Productivity for Resilient Economy”

Facebook
Twitter

ข่าว | งานความร่วมมือระหว่างประเทศ (ICOS) ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศและประชาสัมพันธ์ (ICP)

ดร.โอภาส ตรีทวีศักดิ์ นักวิจัย ทีมวิจัยเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล (DAT) ได้รับเชิญในฐานะตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมบรรยายในงาน APEC International Conference on Leveraging Digital Twin Technology to Enhance Supply Chain Productivity for Resilient Economy เมื่อวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2565 ณ กรุงไทเป ไต้หวัน

ในงานดังกล่าว ดร.โอภาส ได้เข้าร่วมนำเสนอข้อมูลภายใต้ Session: Digital Transformation of Production Technology: Experience Sharing of Digital Twin Technology in Agriculture and Fisheries ผ่านหัวข้อ “Digital farm management platform for know-how transfer (WIMARC)”

นอกจากการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยี WIMARC (ไวมาก) ซึ่งเป็นระบบตรวจวัดด้วยเซนเซอร์แบบเครือข่ายไร้สายเพื่อติดตามสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการทำการเกษตรในพื้นที่เพาะปลูกแบบเรียลไทม์แล้ว ดร.โอภาส ยังได้กล่าวถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ดีว่า การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ดีไม่ได้เป็นเพียงแค่การถ่ายทอดตัวเทคโนโลยีอย่างเดียวเท่านั้น แต่ควรมีการถ่ายทอด best practices ร่วมด้วย ซึ่ง best practices ก็จะนำไปสู่การมี best methodology และ best model ตามลำดับ โดยส่วนที่มีความสำคัญที่สุดคือ ข้อมูลต่างๆ ที่ช่วยเสริมให้เทคโนโลยีมีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้านการบริหารจัดการฟาร์ม วิธีการและขั้นตอนการปลูกพืช การให้น้ำ โรคและแมลง การให้ปุ๋ย และข้อมูลสภาพอากาศ ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลที่ต้องคำนึงถึงเป็นอย่างมากเนื่องจากการเกิดสภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน

และในตอนท้าย ดร.โอภาสได้ย้ำว่า สำหรับความยั่งยืนของโครงการ WIMARC (ไวมาก) หรือโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ digital transformation ทางการเกษตรนั้น มีความจำเป็นต้องให้ความสำคัญต่อการเพิ่มทักษะ ความรู้และความเข้าใจให้แก่เกษตรกรด้วย เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด