AI for Thai ยกทัพนักวิจัยล่องใต้ จัดเวิร์กชอปพัฒนาทักษะ AI ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3

Facebook
Twitter

เนคเทค สวทช. บินตรงลงใต้สานต่อโครงการอบรม “ทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์และประยุกต์ใช้แพลตฟอร์ม AI for Thai ประจำปี 2566” เป็นครั้งที่ 3 ณ จ.สงขลา เพื่อเป็นเวทีการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเรื่องปัญญาประดิษฐ์แบบเข้าใจง่าย ตั้งแต่ทฤษฎีพื้นฐานของ AI ในศาสตร์ใกล้ตัว เช่น AI ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม การแพทย์ เบื้องลึกเบื้องหลังของกระแส Generative AI ที่ไม่มีใครไม่รู้จักอย่าง ChatGPT ไปจนถึงระดับการประยุกต์ใช้งานจริง เช่น การสร้างแชทบอตเบื้องต้น การเทรนโมเดล Machine Learning โดยไม่ต้องเขียนโค้ดด้วย การทดลองระบบรู้จำเสียงพูด โดยมีแพลตฟอร์ม AI for Thai  หรือ แพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์สัญชาติไทย เป็นแพลตฟอร์มหลักในการอบรมโดยกิจกรรมครั้งนี้ โดยมีผู้ให้ความสนใจทั้งนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ นักพัฒนา จากจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคใต้ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 58 คน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2566 ณ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

นำทีมวิทยากรมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ โดย ดร.ศวิต กาสุริยะ รองผู้อำนวยการ เนคเทค สวทช. ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ (AINRG)  ทีมนักวิจัยจากกลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ (AINRG) ทีมวิจัยสมองกลอัจฉริยะและความจริงเสมือน (SMR) งานยกระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (LTSS) ร่วมด้วยทีมงานจาก Cira Core Platform ได้แก่ ดร.รังสันต์ จอมทะรักษ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ คุณธัญเทพ ศศิเสาวภาคย์ ทีมพัฒนาจาก Cira Core

ในโอกาสนี้ ดร.ศวิต รองผู้อำนวยการ เนคเทค สวทช. ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI พร้อมแนะนำการใช้งานแพลตฟอร์มบริการปัญญาประดิษฐ์สัญชาติไทย (AI for Thai Platform) สนับสนุนให้นักวิจัย นักพัฒนาได้นำไปประยุกต์ใช้งาน ซึ่งปัจจุบันมี API & Services กว่า 60 บริการ ทั้งทางด้านประมวลผลข้อความ (Language) การวิเคราะห์และเข้าใจภาพ (Vision) และบริการด้านสนทนาแบบครบวงจร (Conversation) ทั้งผลงานจากทีมวิจัยเนคเทค สวทช. และหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐ ภาคเอกชนนำมาเปิดให้บริการ โดยมุ่งหวังสร้างแพลตฟอร์มนี้ให้ทุกคนสามารถใช้งานได้ ให้เป็นแพลตฟอร์มกลางของประเทศ (Nation AI for Thai Platform) ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งช่วยยกระดับการพัฒนาเทคโนโลย AI ของประเทศให้เป็นตามแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยอย่างแท้จริง

โครงการอบรม “ทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์และประยุกต์ใช้แพลตฟอร์ม AI for Thai ประจำปี 2566” โดย กลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ (AINRG) และงานยกระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (LTSS) เนคเทค สวทช. ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐ และเอกชน ภายใต้การสนับสนุนโดย กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  หวังให้โครงการนี้เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือให้นักวิจัย นักพัฒนา ครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการ ได้นำไปต่อยอด สร้างสรรค์ พัฒนาเป็นแอปพลิเคชัน หรือบริการต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ทั้งในทางธุรกิจ และสังคม เพื่อให้คนไทยได้ใช้เทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์อย่างมีคุณภาพที่พัฒนาขึ้นภายในประเทศ